Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Žajdlík Josef

Pages: 1 [2] 3 4 ... 26
16
Themes - Vector maps / Re: [Theme] OS Map (v3 maps)
« on: April 19, 2020, 18:25:18 »
Nice map theme.  Would it be possible to highlight special bike paths?  See scr.  the cycle path is purple in color.

17
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion
« on: April 13, 2020, 07:54:08 »
In the latest version of Alpha and Beta, is it no longer possible to use automatic route planning from a starting point based on a specified distance?

18
Versions / Re: [APP] - version 3.44.+ ( 20. 2. 2020 )
« on: April 06, 2020, 14:11:45 »
I assumed that in the new version of Locus there will be a similar profile setup option as in BRouterweb.

19
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion
« on: April 01, 2020, 17:22:29 »
Give the new interface a chance.  In fact, it is better, freeing up space at the top.  This is better because you see a larger part of the map in the direction of travel.  The panel at the bottom does not matter because it overlaps the section you already have.  It's just unusual at first, that's all.

20
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion
« on: March 30, 2020, 15:24:25 »
Hiding the record button could be associated with hiding the bottom panel.

21
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion
« on: March 30, 2020, 15:04:13 »
@Žajdlík Josef
- permanently visible rec-button: hmm if, then only optionally
It would then be possible to completely cancel the record button in the side panel.

22
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion
« on: March 28, 2020, 19:05:28 »
The new record stop button is nice. Maybe it could be kept on display and turn on the recording with it. Or press and hold to pause recording. The icon would have to be changed, but that wouldn't be a problem. In order not to commit to planning, it could hide with the bottom panel, but only when there is no recording.

CZ: Nové tlačítko na ukončení záznamu je hezké. Možná by se mohlo nechat stále zobrazené, a záznam s ním i zapínat. Případně dlouhým stiskem záznam pozastavit. Musela by se měnit ikona, ale to by nebyl problém. Aby nezavazelo třeba při plánování, mohlo by se skrývat se spodním panelem, ale jen tehdy pokud neběží záznam.

23
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion
« on: March 25, 2020, 18:21:58 »
@Žajdlík Josef
Thanks for the idea with combined rec/gps button. I can't imagine how this may work. Side recording panel is quite big, same with satellite screen, so how you choose which screen to open? I made a small change in recording button to better fit current design, just for quick test.
Just add a bookmark. So far there are GPS and Compass. Recording would be Recording, GPS and Compass. I feel like these things are related. But it's just such an idea.

24
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion
« on: March 16, 2020, 09:08:13 »
Still attach the version for the bottom bar shown. Notifications can be solved by changing colors directly in the icon. Since the icon could not be hidden, it would be immediately visible whether GPS or recording is on.

25
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion
« on: March 16, 2020, 08:22:00 »
I also include a preview of what the screen might look like when the GPS and Record buttons are combined. See my previous post.

26
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion
« on: March 15, 2020, 19:17:42 »
Hi Menion,
after each successful automatic export to the Diet, a warning exclamation mark appears in the hamburger (Menu) icon. When you click on any button, it immediately changes to a green dot. There will be a slight mistake somewhere.
I wondered if it would be a good idea to merge the Track Log and GPS page under one icon. It could be halved to indicate the condition. The screen would be just one, because of the size of the displays should no longer be a problem to get everything on one screen. With regard to the importance, I would place the icon next to the burger icon for the Menu before hollowing out and still display it. The vertical side REC icon that does not fit in with the new design could be completely eliminated.

CZ: Ahoj Menione,
po každém úspěšném automatickém exportu do Strava se napřed ukáže v ikoně hamburger (Menu) výstražný vykřičník. Po kliknutí na libovolné tlačítko se okamžitě změní na zelený puntík. Někde bude asi drobná chyba.
Uvažoval jsem, zda by nebylo dobré sloučit stránku Záznam trasy a GPS pod jednu ikonu. Mohla by být kvůli signalizaci stavu třeba dělená na polovinu. Obrazovka by byla jen jedna, vzhledem k velikosti displejů už by neměl být problém vše dostat na jednu obrazovku. Ikonu bych s ohledem na důležitost umístil vedle hamburger ikony pro Menu ještě před vyhloubení a nechal stále zobrazenou. Mohla by se úplně zrušit ta svislá postranní ikona REC, která už nezapadá do nového designu.

27
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion
« on: March 13, 2020, 07:24:22 »
Thank you for your quick response and change in the notification display. So far I have only done one test and everything works. Initially, although I saw a warning triangle after a successful export, it quickly changed to a green dot. It could just be a coincidence.
The new route planner system is very nice. The route generator works smoothly. If it wasn't too difficult, it would be nice to mark the shaping and through points on the elevation graph.

CZ: Děkuji za velmi rychlou reakci a změnu zobrazení upozornění. Zatím jsem udělal jen jeden test a vše funguje. Zpočátku se mi sice po úspěšném exportu zobrazil varovný trojúhelník, ale rychle se změnil na zelenou tečku. Mohla to být jen náhoda.
Nový systém plánovače tras je moc hezký. Genrátor tras funguje bez problémů. Pokud by to nebylo moc obtížné, bylo by pěkné na grafu převýšení vyznačit tvarovací a průjezdné body.

28
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion
« on: March 12, 2020, 07:38:16 »
Hi Menion, I have a proposal to modify the display of warnings and warnings. I don't like the current version, when the warnings are displayed twice. Please try to discuss this. This is because if the backup fails, for example, and you are on an expedition somewhere, the icon now unnecessarily overlaps the map.
soucasnostinformace.jpg - current status for informative announcement
navrhinformace.jpg - proposed version in Google style
soucasnostvarovani.jpg - current status of warning notifications, the icon is shown unnecessarily twice
navrhvarovani.jpg - an icon that nobody will miss should be sufficient

CZ:
Ahoj Menione, měl bych návrh na úpravu zobrazení upozornění a varování. Současná verze, kdy se varovaní zobrazují dvakrát se mi moc nelíbí. Zkuste se o tom prosím poradit. Důvodem je i to, že pokud selže například odesílání zálohy a jsi někde na výpravě, ikona nyní zbytečně překrývá mapu.
soucasnostinformace.jpg - stávající stav pro informativní oznámení
navrhinformace.jpg - navrhovaná verze ve stylu Google
soucasnostvarovani.jpg - stávající stav varovných oznámení, ikona se ukazuje zbytečně dvakrát
navrhvarovani.jpg - ikona, kterou asi nikdo nepřehlédne by měla postačovat

29
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion
« on: March 09, 2020, 07:40:37 »
I have a question about the notification icon, see SCR in green circle. Will it be possible to tell from this icon whether it is a warning or informative? When you automatically export to the Strava, the icon background is red. Wouldn't it be better if it was green and only red when alerted?

30
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion
« on: March 05, 2020, 16:22:27 »
OK.  It would seem logical to me that if I have the same walking profile in segments 1-4, and if I switch segments 2-3, then the walking profile is used again.  But I understand that in segments where profiles change, it would be difficult to decide which to use.

CZ: V pořádku. Logické by mi přišlo, že když mám v segmentech 1-4 stejný profil pro chůzi, a přehodím segmenty 2-3, tak se opět použije profil chůze. Chápu ale, že v segmentech, kde se mění profily by bylo rozhodování, který použít obtížné.

Pages: 1 [2] 3 4 ... 26