Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Žajdlík Josef

Pages: [1] 2 3 ... 21
1
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: Yesterday at 09:06:51 »
@Žajdlík Josef
"Preset does not restore settings when navigation end" ... the task to check wrote into my todo.

Still specified. The navigation autopreset does not end even if the navigation itself ends at the destination. In the previous Beta it worked.

CZ: Ještě upřesnění. Autopreset navigace se neukončí ani když se navigace sama ukončí v cíli. V předchozí Beta to fungovalo.

2
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: September 15, 2019, 17:45:38 »
I haven't had much time to test, but it seems that not turning on the screen when going off the route causes the sound to be muted with: "Mute navigation sound". Please try. It is a bit unfortunate because just when the sound is turned off, lighting is the most important when going off a track.

In the latest Beta 3.39.4.3. It happened to me several times that the Preset button was not reset to the pre-navigation position after the navigation ended using the End of Navigation button. Specifically, the Dashboard remained the same as when navigating. But I didn't have much time so please test.

CZ: Neměl jsem moc času na testování, ale vypadá to, že nerozsvícení obrazovky při sjetí z trasy způsobuje vypnutí zvuku pomocí: "Ztlumit zvuk navigace". Prosím o vyzkoušení. Je to trochu nešťastné protože právě při vypnutém zvuku je rozsvícení při sjetí z trasy nejdůležitější.

V poslední Beta 3.39.4.3. se mi několikrát stalo, že po předčasném ukončení navigace pomocí tlačítka Konec navigace nedošlo k přenastavení Presetu do podoby před zahájením navigace. Konkrétně Dashboard zůstal stejný jako při navigaci. Neměl jsem ale moc času tak prosím o testování.

3
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: September 13, 2019, 15:24:50 »
I have now saved a full backup in the same place on Google Disc. Repeat instructions on. However, I have set the navigation instructions: "Mute navigation sound". Can't that be the problem? I can still try it with the sound on. Preset alerts can not be reset using Preset. Or yes?
Feel free to write English, I understand, but I can not express more complex expressions in writing.

CZ: Na stejné místo v Google Disc jsem nyní uložil kompletní zálohu. Opakování pokynů mám zapnuto. Mám ale v pokynech navigace nastaveno: "Ztlumit zvuk navigaci". Nemůže to být ten problém? Mohu to ještě vyzkoušet se zapnutým zvukem. Přenastavit pomocí Preset upozornění na sjetí z trasy snad ani nejde. Nebo ano?
Klidně piš anglicky, já rozumím, jen neumím písemně vyjádřit složitější výrazy.

4
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: September 12, 2019, 19:26:52 »
@Žajdlík Josef
interesting. For me, it simply works and your settings look correct. May you please save and share with me your "Backup of settings"? This should help to simulate it on own device, thanks.
Sorry, my English is not very good so I will describe the problem only in Czech.

Trochu jsi mě zviklal tím, že to u Tebe funguje a tak jsem dnes provedl nový test s nastavenými hodnotami, které budou průkaznější. Upozornění 80 m a přepočet 1500 m. Myslím, že už tuším v čem je rozdíl v testování u Tebe a mě. Sjetí z trasy totiž nastává ve dvou variantách. Pokud špatně odbočíš ve chvíli kdy Locus upozorňuje na odbočení, tak uporornění na sjetí funguje správně a obrazovka se rozsvítí na 80 m. Jestli ale sjedeš v místě kde Locus jen "projíždí" tak k upozornění na sjetí nedojde a Locus obrazovku rozsvítí až ve chvíli přepočtu trasy 1500 m. Což je právě situace, na kterou jsem upozorňoval prve. Někdy totiž Locus na odbočení neupozorňuje, asi proto že cesta má v mapě vyšší prioritu. Jenže v praxi se stává, že to není v mapových podkladech dobře zaznačeno (obě cesty mají stejnou kvalitu) a odbočíš špatně. Typické jsou právě takové ty "vidličky" Pro názornost jsem nakreslil schéma. Přesto, pokud bude třeba moje nastavení, tak odkaz je zde https://drive.google.com/drive/folders/0B2JefmdshiwpaUxZaExseXhZOEE?usp=sharing. Testoval jsem to s presetem "Kolo výška senzor" a navigace na kolo pak využije preset "Navigace kolo".

5
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: September 11, 2019, 10:51:37 »
@Žajdlík Josef
hmm I'm checking "Turn on-screen on notify about out-of-route" and it should already work. A quick check of app source code confirmed this. Are you sure that you have enabled notification on "out of route" and that app really notified? If so, I'll have to try it in the field as well ...

The voice alert works but the screen does not light up. Indeed, sometimes it would not be desirable. Perhaps by bike it would be good, but in winter when I follow only the voice instructions in the headphones and the phone is in the jacket pocket, so the screen should not turn on. Now the screen does not light up when I leave the route, but only when recalculating. If I have set the warning to 50 m, but the conversion to 300 m, it lights up after 300 meters. I attach SCR settings. But maybe I am not looking for the lighting setting in the right place. Where should it turn on?

CZ: Hlasové upozornění funguje, ale obrazovka se nerozsvítí. Ostatně, někdy by to ani nebylo žádoucí. Třeba na kole by to bylo dobré, ale v zimě když jdu jen podle hlasových pokynů ve sluchátkách a telefon je v kapse bundy, tak by se obrazovka rozsvěcovat neměla. Nyní se mi obrazovka nerozsvítí při sjetí z trasy, ale až při přepočtu. Pokud mám tedy nastaveno Upozornění na 50 m, ale přepočet na 300 m, rozsvítí se mi až po 300 metrech. Přikládám SCR nastavení. Možná ale nehledám nastavení rozvěcování na správném místě. Kde by se to mělo zapínat?

6
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: September 11, 2019, 09:28:31 »
@Žajdlík Josef
it is possible to enable "Route re-calculation" for your presets manually. App generates presets upon install, so good point, I'll consider adding this option as default.

Thank you, I missed this possibility. I think it is perfectly satisfactory in this embodiment.

7
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: September 11, 2019, 07:32:21 »
One last lesson from testing the use of Preset in navigation. Try to consider assigning different distances to each of the activities (walking / cycling / car) at the same time to recalculate when going off the route. While walking distance is about 50 m, cycling is more than 150 m and car is about 300 m. It is quite difficult to find some universal distance for all activities due to the large differences in movement speed. Of course, it is a matter of whether to set these values for each activity firmly or leave the option of customization.

CZ: Ještě poslední poznatek z testování použití Preset při navigaci. Zkuste uvažovat nad možností, přiřadit ke každé z aktivit (chůze/cyklistika/auto) současně i rozdílné vzdálenosti pro přepočet při sjetí z trasy. Zatímco pro chůzi je vhodná vzdálenost asi 50 m, u cyklistiky je to spíše 150 m a u auta přibližně 300 m. Je docela obtížné najít nějakou univerzální vzdálenost pro všechny aktivity s ohledem na velké rozdíly v rychlosti pohybu. Samozřejmě je na zvážení, zda tyto hodnoty pro jednotlivé aktivity nastavit napevno nebo přenechat možnost uživatelského nastavení.

8
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: September 09, 2019, 13:05:35 »
While testing a new Preset Navigation feature, I encountered the following problem with bike navigation. To save power, both the screen and the voice of the navigation have been turned off (no sound for cars anyway). The screen turns on only when navigating. Unfortunately, navigation does not report some turns, I suppose because the selected route has a higher priority on the map than turns. But in reality the roads are of equal quality and so it happens that I make a wrong turn. Although I have set a voice warning to go down after 50 m, but in traffic cars can not hear it at all. It would therefore be appropriate to add the option to turn on the screen for warning messages (loss of GPS, leaving the route, etc.)

CZ: Při testování nové funkce aplikující Preset při navigaci jsem narazil na následující problém s navigací na kole. Kvůli úspoře energie mám vypnutou obrazovku i hlas navigace (stejně není kvůli autům slyšet). Obrazovka se zapíná jen při pokynech z navigace. Bohužel navigace některá odbočení nehlásí, předpokládám kvůli tomu, že zvolená cesta má v mapě vyšší prioritu než odbočky. Jenže v reálu jsou cesty stejně kvalitní a tak se stane, že špatně odbočím. Mám sice nastaveno hlasové upozornění na sjetí po 50 m, ale v provozu aut to není vůbec slyšet. Bylo by tedy vhodné doplnit možnost zapnutí obrazovky pro varovná hlášení (ztráta GPS, sjetí z trasy atp.)

9
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: September 05, 2019, 11:40:09 »
It would not be bad to be able to set automatic temporary Preset even for Route Planner. For example, shading the map would be practical. But it is just a thought for the future.

10
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: September 05, 2019, 10:11:18 »
@Žajdlík Josef
I noticed this as well. Have to improve it. Problem is that after recalculation, navigation is stopped and then restarted with the newly computed route. And this cause "disabling" preset and it's enabling, so definitely something I have to change.

I suggest you delete the message completely if the preset is loaded correctly.

11
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: September 05, 2019, 09:44:29 »
I have the item "shading" in BETA version preferences. I have several topics to choose from: shading, lowland, highlands, Alps and mountains.

12
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: September 05, 2019, 07:30:00 »
I tested the preset for navigation and I have to admit that it works well. I have only one comment. If I leave the route and Locus has to recalculate the route, there will always be a green rectangle with a text stating that the preset has been set. The rectangle overlaps the map, so it's quite annoying. Can't remove it after recalculating the route?

CZ: Testoval jsem přednastavení pro navigaci a musím uznat, že funguje dobře. Měl bych jen jednu připomínku. Pokud sjedu z trasy a Locus musí cestu přepočítat, tak se vždy objeví zelený obdélník s textem o tom, že přednastavení bylo nastaveno. Ten obdélník překrývá mapu, takže je docela nepříjemný. Nešel by po přepočtu trasy odstranit?

13
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: August 29, 2019, 09:05:39 »
Hi Menione,
I was wondering what to try to assign Preferences directly to routing profiles - see picture. If the profile had a Preset assigned, it would reset Locus. If not, nothing would change. I assume that for every activity such as bike, road bike, hiking or running, it uses each separate routing profile.

Ahoj Menione,
ještě ma napadlo, co zkusit Předvolby přiřadit přímo routovacím profilům - viz obrázek. Pokud by profil měl Předvolbu přiřazenou, pak by přenastavil Locus. Pokud ne, nic by se neměnilo. Předpokládánám, že pro každou činnost jako bike, silniční kolo, turistika nebo běh používá každý samostatný routovací profil.

14
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: August 28, 2019, 14:28:55 »
I guess now I understand.
I have an idea for two variations, but maybe it would like to think through them.
Option 1:
Add option to select routing profile to "Preferences". On the "Navigate to" screen, then add a new "Preferences" tab. This would offer the option of selecting a preset preset instead of a routing profile. Pressing the preset button would then simultaneously select the routing profile and reset Locus to the required form.
Or Option 2:
Create separate customizable "temporary preferences" for the scheduling screen only. These would only be applied in the route planner and would have a limited validity only during the planning period. After completing the scheduling, the settings would revert back to their original form.

Version 2 would probably be more logical for new users.

CZ:
Nyní už to asi chápu.
Měl bych nápad na dvě varianty, ale možná by to chtělo je pořadně promyslet.
Varianta 1:
Přidat možnost výběru routovacího profilu do "Předvolby". Na obrazovce "Navigovat do" pak přidat novou kartu "Výběr Předvolby". Ta by nabídla možnost výběru přednastavené předvoby místo routovacího profilu. Stiskem tlačítka předvolby by se pak vybral současně routovací profil a přenastavil Locus do potřebné podoby.
Nebo varianta 2:
Vytvořit samostatné nastavitelné "dočasné Předvolby" jen pro plánovací obrazovku. Ty by se aplikovaly až v plánovači trasy a měly by omezenou platnost jen po dobu plánování. Po ukončení plánování by se nastavení vrátilo nazpět do původní podoby.

Verze 2 by byla asi logičtější i pro nové uživatele.

15
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: August 28, 2019, 13:06:21 »
Note on Automatic preset in navigation settings.
Setting "Preferences" for sporting activity seems to me illogical. Personally, I think it would be better to assign a routing profile in the "preset" settings. I could create separate presets for mountain, trekking or road bike. Each preference would then include complete settings such as map type, map theme, dashboard, and routing profile.
I find the Automatic Preset offer confusing and I do not understand its use yet. If this is a way of simplifying, then it would be more logical to be able to display a flat screen with "Preferences" when you start Locus and then select what action I want to do with one press.

CZ: Poznámka k Automatic preset v nastavení navigace.
Nastavení "Předvolby" ke sportovní aktivitě mi přijde nelogické. Osobně si myslím, že by bylo správnější přiřadit routovací profil v nastavení "předvolby". Mohl bych si tak vytvořit samostatné předvolby pro horské, trekingové či silniční kolo. Každá předvolba by pak obsahovala kompletní nastavení jako typ mapy, mapové téma, dashboard a routovací profil.
Nabídka Automatic preset mi přijde jako matoucí a její využití zatím nechápu. Pokud má jít o způsob zjednodušení, pak by bylo logičtější mít možnost zobrazit po spuštění Locusu rovnou obrazovku s "Předvolbami" a jedním stiskem pak zvolit jakou činnost chci provozovat.

Pages: [1] 2 3 ... 21