Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Žajdlík Josef

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 23
31
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: September 05, 2019, 09:44:29 »
I have the item "shading" in BETA version preferences. I have several topics to choose from: shading, lowland, highlands, Alps and mountains.

32
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: September 05, 2019, 07:30:00 »
I tested the preset for navigation and I have to admit that it works well. I have only one comment. If I leave the route and Locus has to recalculate the route, there will always be a green rectangle with a text stating that the preset has been set. The rectangle overlaps the map, so it's quite annoying. Can't remove it after recalculating the route?

CZ: Testoval jsem přednastavení pro navigaci a musím uznat, že funguje dobře. Měl bych jen jednu připomínku. Pokud sjedu z trasy a Locus musí cestu přepočítat, tak se vždy objeví zelený obdélník s textem o tom, že přednastavení bylo nastaveno. Ten obdélník překrývá mapu, takže je docela nepříjemný. Nešel by po přepočtu trasy odstranit?

33
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: August 29, 2019, 09:05:39 »
Hi Menione,
I was wondering what to try to assign Preferences directly to routing profiles - see picture. If the profile had a Preset assigned, it would reset Locus. If not, nothing would change. I assume that for every activity such as bike, road bike, hiking or running, it uses each separate routing profile.

Ahoj Menione,
ještě ma napadlo, co zkusit Předvolby přiřadit přímo routovacím profilům - viz obrázek. Pokud by profil měl Předvolbu přiřazenou, pak by přenastavil Locus. Pokud ne, nic by se neměnilo. Předpokládánám, že pro každou činnost jako bike, silniční kolo, turistika nebo běh používá každý samostatný routovací profil.

34
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: August 28, 2019, 14:28:55 »
I guess now I understand.
I have an idea for two variations, but maybe it would like to think through them.
Option 1:
Add option to select routing profile to "Preferences". On the "Navigate to" screen, then add a new "Preferences" tab. This would offer the option of selecting a preset preset instead of a routing profile. Pressing the preset button would then simultaneously select the routing profile and reset Locus to the required form.
Or Option 2:
Create separate customizable "temporary preferences" for the scheduling screen only. These would only be applied in the route planner and would have a limited validity only during the planning period. After completing the scheduling, the settings would revert back to their original form.

Version 2 would probably be more logical for new users.

CZ:
Nyní už to asi chápu.
Měl bych nápad na dvě varianty, ale možná by to chtělo je pořadně promyslet.
Varianta 1:
Přidat možnost výběru routovacího profilu do "Předvolby". Na obrazovce "Navigovat do" pak přidat novou kartu "Výběr Předvolby". Ta by nabídla možnost výběru přednastavené předvoby místo routovacího profilu. Stiskem tlačítka předvolby by se pak vybral současně routovací profil a přenastavil Locus do potřebné podoby.
Nebo varianta 2:
Vytvořit samostatné nastavitelné "dočasné Předvolby" jen pro plánovací obrazovku. Ty by se aplikovaly až v plánovači trasy a měly by omezenou platnost jen po dobu plánování. Po ukončení plánování by se nastavení vrátilo nazpět do původní podoby.

Verze 2 by byla asi logičtější i pro nové uživatele.

35
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: August 28, 2019, 13:06:21 »
Note on Automatic preset in navigation settings.
Setting "Preferences" for sporting activity seems to me illogical. Personally, I think it would be better to assign a routing profile in the "preset" settings. I could create separate presets for mountain, trekking or road bike. Each preference would then include complete settings such as map type, map theme, dashboard, and routing profile.
I find the Automatic Preset offer confusing and I do not understand its use yet. If this is a way of simplifying, then it would be more logical to be able to display a flat screen with "Preferences" when you start Locus and then select what action I want to do with one press.

CZ: Poznámka k Automatic preset v nastavení navigace.
Nastavení "Předvolby" ke sportovní aktivitě mi přijde nelogické. Osobně si myslím, že by bylo správnější přiřadit routovací profil v nastavení "předvolby". Mohl bych si tak vytvořit samostatné předvolby pro horské, trekingové či silniční kolo. Každá předvolba by pak obsahovala kompletní nastavení jako typ mapy, mapové téma, dashboard a routovací profil.
Nabídka Automatic preset mi přijde jako matoucí a její využití zatím nechápu. Pokud má jít o způsob zjednodušení, pak by bylo logičtější mít možnost zobrazit po spuštění Locusu rovnou obrazovku s "Předvolbami" a jedním stiskem pak zvolit jakou činnost chci provozovat.

36
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: August 27, 2019, 19:50:12 »
Some panels look strange in the latest beta. Tablet, adroid 5.0.

37
Versions / Re: [APP] - version 3.38.+ ( 22. 5. 2019 )
« on: July 23, 2019, 10:27:17 »
I think the last Beta is without problems.

38
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Úsporný profil záznamu trasy
« on: June 24, 2019, 20:54:30 »
Já mám nejlepší zkušenost s úsporou energie když se telefon přepne do módu Letadlo. Vydrž se prodlouží až několikanásobně. Na dlouhých trecich jsme to řešili tak, že jeden měl telefon online a druhý jen zaznamenával v módu Letadlo.

39
Versions / Re: [APP] - version 3.38.+ ( 22. 5. 2019 )
« on: June 13, 2019, 09:20:19 »
I confirm the problem with the white screen as slarti76. Vector maps OSM V3, android 8. The problem does not occur at all magnifications and does not show even on tablet with android 5. If you want to try to simulate on your device then try the same scale as on the screen (100m) and then map your fingers to scale 300 m. I attach the SCR.

40
Versions / Re: [APP] - version 3.38.+ ( 22. 5. 2019 )
« on: May 25, 2019, 14:10:17 »
I confirm the functionality of the autozoom lock function.  Also, Locus now correctly detects breaks so route times and average speed are fine.  Good work.

41
Versions / Re: [APP] - version 3.37.+ ( 18. 3. 2019 )
« on: May 20, 2019, 10:10:25 »
@Žajdlík Josef
hmm. Even with Czech description, I do not exactly understand where is the problem. Should be possible to create a short video of this problem? Thank you!

Due to complexity only Czech. Sorry.
CZ:
Omlouvám se Menione, ale video obrazovky vytvořit neumím. Zkusím problém ale popsat podrobněji, snad to bude stačit.
Předpokládám, že zámek (tlačítko vpravo dole) by měl fungovat takto: Mám nastavený autozoom, který mění měřítko mapy na obrazovce podle rychlosti v rozsahu od 100 do 900 m. Potřebuji ale dočasně zafixovat měřítko na 100 m (třeba ve městě). Změním tedy měřítko tlačítky nebo prsty na 100 m a stisknu tlačítko zámku. Dokud je zámek aktivován, mělo by být měřítko stále 100 m. Po deaktivaci by se měl znovu spustit autozoom v rozsahu 100-900 m. Takto alespoň zámek doposud fungoval, a dal se tak využít třeba když bylo za jízdy v neznámém městě potřeba vidět názvy ulic, najít restaurace apod.

Nyní ale zámek funguje takto: Změním ručně měřítko na 100 m a stisknu tlačítko zámku. 10 sekund je měřítko stále 100 m, ale pak se naráz změní na 900 a tak už zůstane. Současně začne nějak divně problikávat kurzor a červená linka ujeté trasy. Jakoby se Locus snažil měřítko měnit, ale něco mu v tom bránilo.
Zkoušel jsem i obrácený postup: napřed stisknout tlačítko zámku a pak teprve ručně změnit měřítko na 100 m. Výsledek je stejný jako v prvním případu.

Pokud bude třeba video, potřeboval bych poradit jako po vytvořit.

42
Versions / Re: [APP] - version 3.37.+ ( 18. 3. 2019 )
« on: May 19, 2019, 13:37:10 »
Beta RC, autozoom lock, V3 map. Button at bottom right. The autozoom shows 700 m, manually adjusts to 100 m and locks the lock. After 10 seconds, the map returns to 700 m. The cursor and the trip line flash. I think the chateau worked with scales of 11, 12, and so on. The scales are not used now, so the lock should be rebuilt to lock the meters.

CZ:
Beta RC, nefunkční zámek autozoom, mapa V3. Tlačítko vpravo dole. Autozoom ukazuje 700 m, ručně upravím na 100 m a zamknu zámek. Po 10 vteřinách se mapa vrátí na 700 m. Kurzor a linka ujeté trasy blikají. Myslím, že zámek pracoval s měřítky 11, 12 atd. Ty se nyní nepoužívají, proto by bylo třeba zámek předělat na uzamknutí metrů. Omlouvám se, ža na to upozorňuji až u RC verze, ale špatné počasí nedovolovalo jízdu na kole.

43
Versions / Re: [APP] - version 3.37.+ ( 18. 3. 2019 )
« on: May 18, 2019, 14:17:31 »
Beta RC. Incorrect calculation of driving time and average speed.
I add SCR of the same route from BETA, PRO, Strava.com.
Cycle Computer Length: 51.72, AVG 23.3, 2:12 Travel Time

44
Versions / Re: [APP] - version 3.37.+ ( 18. 3. 2019 )
« on: May 15, 2019, 15:13:41 »
It might be worth considering whether to display the information center details in the event of automatic export failure. But it is just such a thought, I have no problem with it because Strava.com will announce a new route notification anyway.

45
Versions / Re: [APP] - version 3.37.+ ( 18. 3. 2019 )
« on: May 15, 2019, 14:48:06 »
Yes it's okay. Just point out the difference between PRO and BETA. It is not clear whether this is a intention or a mistake.

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 23