Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Žajdlík Josef

Pages: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 26
286
Versions / Re: [APP] - version 3.21.x (21. 12. 2016+)
« on: February 06, 2017, 19:19:59 »
Some of you use this already over backup manager, but it always needs a restart, so not the best solution.

So far I have used this method too - aware of all the disadvantages that brings - and I am convinced that with the new presets will no longer be necessary. Still, if you should somehow modernize, then I would suggest the possibility of launching Locus clicking on a shortcut created from a "backup". This would not need to restart Locus, but immediately would run from backup presets. But I'm convinced that "the way is not the way."

CZ: Doposud jsem tento způsob taky používal - vědom si všech nevýhod, které přináší - a jsem přesvědčen, že s novými presety už nebude třeba. Přesto, pokud by se měl nějak modernizovat, pak bych doporučil možnost spuštění Locusu klepnutím na nějakého zástupce vytvořeného ze "zálohy". Tím by nebylo potřeba restartovat Locus, ale rovnou by se spustil s předvolbami ze zálohy. Ale stejně jsem přesvědčený, že "tudy cesta nevede".

287
Versions / Re: [APP] - version 3.21.x (21. 12. 2016+)
« on: February 05, 2017, 20:37:52 »
Today discovered two flaws. The presets can not activate the option "dynamic heights." Although I tick, so will not appear in the panel off / on. The second bug is covering three dots to edit the item at the lowest preset - see scr. It's not her then edit.

CZ: Dnes objeveny dvě chybičky. V presetech nejde aktivovat volba "dynamické výšky". I když ji zatrhnu, tak se neobjeví v panelu off/on. Druhá chybka je v zakrývání tří teček k editaci u nejnižší položky presetu - viz scr. Nejde ji pak editovat.288
Versions / Re: [APP] - version 3.21.x (21. 12. 2016+)
« on: February 04, 2017, 18:01:14 »
Experience of practical use for day hiking in 3.21.1.7.
Functionality on my phone without problems, and create preset switching seamlessly.
When using different presets I ran into a small problem. Example: The first time I created several presets for hiking, ski and bike. The "recalculate the route," but I do not need it because even for one do not use, so I had they not been activated. For several days I created a preset "auto" and it has set a "route recalculation" priority route. Preset I tried, and then switch back to the preset "tourism". But the preset to "tourism" has been active route recalculation, and it remained settings from "auto". Navigation is therefore behaved somewhat unexpectedly. The higher amount of presets could this could happen, because nobody will remember what those older activated. The solution offers two. Either create a "basic preset" all options are active in some form of universal and apply the first and only after expre other changes in any preset, be sure to activate all functions. Each has its advantages and disadvantages.

CZ: Zkušenosti z praktického použití na celodenní turistice V 3.21.1.7.
Funkčnost na mém telefonu bez problémů, přepínání i vytváření preset bez problémů.
Při používání různých presetů jsem narazil na drobnou potíž. Příklad: Napoprvé jsem vytvořil několik presetů pro turistiku, lyže a kolo. Funkci "přepočet trasy" ale nepotřebuji protože ji ani u jednoho nepoužívám, proto jsem ji u nich neaktivoval. Za několik dnů jsem vytvořil preset "auto" a v něm nastavil "přepočet trasy" s prioritou na trasu. Preset jsem vyzkoušel a pak se přepnul zpět do presetu "turistika". Jenže v presetu na "turistika" nebyl přepočet trasy aktivní a tak tam zůstalo nastavení z profilu "auto". Navigace se tudíž chovala poněkud nečekaně. Při větším množství presetů by se tohle mohlo stávat, protože si nikdo nebude pamatovat co v těch starších aktivoval. Řešení se nabízí dvě. Buď si vytvořit "základní preset" se všemi volbami aktivními v nějaké univerzální podobě, aplikovat napřed ten a teprve po něm jiný se změnami třeba pro turistiku, nebo v každém presetu pro jistotu aktivovat všechny funkce. Každá varianta má své výhody i nevýhody.

289
Versions / Re: [APP] - version 3.21.x (21. 12. 2016+)
« on: February 03, 2017, 17:50:47 »
Menione, I have to apologize to label active / active but have changed in the new version, and it looks very good. Good work.
1) I can confirm the error in loading maps. After starting the application is sometimes read bad map. I think it has to do with the fall application when you try to create a new preset. If Locus will end normally, the map is loaded correctly. But if you crash when you create a preset, the map loads in some small distinction is blurred. Only help re-elect the map file.
2) Minor adjustments should occur at T: content of preset. When you activate the option and I will close the bar with a cross at the top right, I'll get straight to the main screen with a map and not back into the preset options. It is illogical He must first select the active item, and then they just set off / on.

CZ: Menione, musím se omluvit to označení active/active but changed už v nové verzi je a vypadá to velmi dobře. Dobrá práce.
1) Mohu potvrdit chybu v načítání map. Po startu aplikace je někdy načtena špatná mapa. Myslím, že to souvisí s pádem aplikace při pokusu vytvořit nový preset. Pokud Locus ukončím normálně, mapa se načte správně. Jestli ale havaruje při vytváření presetu, mapa se načítá v nějakém malém rozlišení a je neostrá. Pomůže jen znovu zvolit mapový soubor.
2) Drobná úprava by měla nastat v T:content of preset. Když aktivuji volby a dám panel zavřít křížkem vpravo nahoře, dostanu se rovnou do základní obrazovky s mapou a ne zpět do voleb presetu. To je nelogické, musím přeci napřed vybrat aktivní položky a pak u nich teprve nastavit off/on.

290
Versions / Re: [APP] - version 3.21.x (21. 12. 2016+)
« on: February 03, 2017, 13:02:50 »
Ah, I'm little confused now :). I though that most of you wants system like "Activate preset", "Deactivate preset". If not, which I also like, then better for me. Fine.

These check boxes to activate your preferences are handy and practical. It will face a situation where they will be added in the new position after Locus create a preset. Thus, just when they are added to the existing presets as inactive. Otherwise there is a problem with how to add an existing preset on or off? Technically, however, should option when creating a new preset proceed so that first I have to choose which stations will be active and only then set on / off.

CZ: Ta zatržítka u aktivace předvoleb jsou šikovná a praktická. Bude to navíc řešit i situace kdy budou přidány v Locusu nové předvolby po vytvoření presetu. Takto stačí když budou do stávajících presets přidány jako neaktivní. Jinak by nastala potíž s tím jak je do existujícího presetu přidat on nebo off? Technicky by ale měla volba při vytváření nového presetu probíhat tak, že si napřed musím zvolit jaké předvolby budou aktivní a pak teprve nastavovat on/off.

291
Versions / Re: [APP] - version 3.21.x (21. 12. 2016+)
« on: February 03, 2017, 12:37:07 »
Hmm initial idea in name "preset" is based on for example home/car radio. You are also able to setup "presets". You for example save certain radio frequency under "Preset 1". When you then preset button "1", frequency is set and that's all. When you tune different frequency, it has no effect on this preset.

This comparison to preset the radio is correct. The difference is that when the radio to a different frequency, Preset1 indication on the display disappears. This could be used also in the locus. If the answer to the current Preset settings would be displayed at preset word "active". When I adjusted the Locus something, the word "active" would disappear. Unfortunately, this would entail the need to compare the profile settings.

CZ: To přirovnání k předvolbě v rádiu je správné. Rozdíl je v tom, že když přeladím rádio na jinou frekvenci, označení Preset1 na displeji zmizí. To by se dalo využít i v Locusu. Pokud bude Preset odpovídat aktuálnímu nastavení, zobrazil by se u presetu nápis "active". Když bych něco v Locus přenastavil, nápis "active" by zmizel. Bohužel by to s sebou neslo nutnost porovnávání profilu s nastavením.

292
Versions / Re: [APP] - version 3.21.x (21. 12. 2016+)
« on: February 03, 2017, 11:09:38 »
I'm not very good at English, but if I understood what he writes Andrew Heard so this does not fit me too much. It is possible that the tracking of changes implemented after the activation of presets is complicated. In this case, the entire section should appoint preset but "mass adjustments". Then one should expect that elections will react to additional adjustment in the application. If it were to be preset, then it should appear in the title inscription: preset changed with a choice: ignore / save changes.

CZ: Nejsem moc dobrý v angličtině, ale pokud jsem rozuměl tomu co píše Andrew Heard tak tohle mi taky moc nepasuje. Je možné, že sledování změn provedených po aktivaci presetu je komplikované. V tomto případě by se celá sekce neměla jmenovat preset ale "hromadné úpravy nastavení" . Pak by nikdo nečekal, že budou volby reagovat na dodatečná přestavení v aplikaci. Pokud by to měly být preset, pak by se měl u názvu objevit nápis: preset změněn s volbou: ignorovat/uložit změny.

293
Versions / Re: [APP] - version 3.21.x (21. 12. 2016+)
« on: February 03, 2017, 10:35:16 »
Sometimes the error in the new version when creating presets. When he finished edits from the previous version, then all is well. But if I'll create a new one, then after entering the name Locus completely failed and the message "The application has been terminated."
It is Xperia M Adroid 4.3

CZ: Někde bude chyba v nové verzi při vytváření presetu. Když edituji už hotový z minulé verze, pak je vše v pořádku. Pokud ale dám vytvořit nový, pak po zadání názvu Locus úplně zhavaruje a objeví se hlášení "Aplikace byla ukončena".
Jedná se o Xperii M s adroidem 4.3

294
Versions / Re: [APP] - version 3.21.x (21. 12. 2016+)
« on: February 03, 2017, 09:25:34 »
Yesterday I tried the first meet presets while driving and I must say it's a great thing. Quick change of the map theme, full screen, map rotation, activating dashboard. Great. Upon arrival, a single press of a return to the setting for hiking. Great, everything worked smoothly. I think this move Locus really a big step over the competition.

CZ: Včera jsem poprvné vyzkoušel presety při jízdě autem a musím říct, že je to skvělá věc. Rychlá změna mapového tématu, celá obrazovka, otáčení mapy, aktivace dashboardu. Paráda. Po příjezdu jediným stisknutím návrat k nastavení pro turistiku. Skvělé, vše fungovalo bez problémů. Myslím, že tohle posune Locus opravdu o velký kus oproti konkurenci.

295
Versions / Re: [APP] - version 3.21.x (21. 12. 2016+)
« on: February 01, 2017, 06:58:46 »
Hi Menione, it would not do something like this? Amateurish attempt, I apologize.

CZ: Ahoj Menione, nešlo by to udělat nějak takto? Amatérský pokus, omlouvám se.


296
Versions / Re: [APP] - version 3.21.x (21. 12. 2016+)
« on: January 31, 2017, 07:29:12 »
Hi Menione, he would not abandon the whole concept. Instead of "active preset" could be used the term "last used". It would be enough then if the show preset menu to check whether the selection of the preset set match and offer a saving.
  But I agree with Andrew Heard, that it would be easier to just do one side options, and each option can have a switch with three options yes / not change / no. Certainly it would be clearer.

CZ: Ahoj Menione, nemusel by se celý koncept opustit. Místo "aktivní preset" by se dal použít výraz "naposledy použitý". Stačilo by pak v případě zobrazení menu preset zkontrolovat, zda volby použitého presetu odpovídají nastaveným a nabídnout uložení změn.
 Souhlasím ale s Andrew Heard, že by bylo přehlednější udělat jen jednu stranu voleb a u každé volby mít přepínač se třemi možnostmi: ano/neměnit/no. Rozhodně by to bylo přehlednější.

297
Versions / Re: [APP] - version 3.21.x (21. 12. 2016+)
« on: January 31, 2017, 06:23:30 »
Why later? Why not just automatically save when form is closed?

I did not mean it that way. It should be a save menu changes after using preset. For example: I set the preset wheel, but you will find that I prefer a different dashboard. So I'll change it, preset will recognize it and give me your update.

CZ: Tak jsem to nemyslel. Mělo by jít o nabídku uložení změn po použití presetu. Například: Nastavím si předvolbu pro kolo, ale časem zjistím, že mi více vyhovuje jiný dashboard. Tak si ho změním, preset to pozná a nabídne mi svou aktualizaci.

298
Versions / Re: [APP] - version 3.21.x (21. 12. 2016+)
« on: January 30, 2017, 18:36:29 »
It would be good if you could tell the preset that is used. When multiple profiles would be in them could lose. In addition, the profile could offer saving your changes later. I enclose samples.

CZ: Bylo by dobré kdyby v preset bylo poznat, který je použitý. Při více profilech by se v nich dalo ztratit. Profil by navíc mohl nabídnout uložení změn provedených dodatečně. Přikládám ukázky.

. .

299
Body jsem zatím nepotřeboval synchronizovat, ale mohu se podělit o první zkušenosti se synchronizací tras. Abych měl trochu přehled, ukládám prošlé trasy v obou telefonech do rozdílných složek. Zatím jsem zkusil synchronizaci udělat jen manuálně a problém nebyl. Ono teď přes svátky nebylo moc příležitostí na zkoušení, takže automatickou synchronizaci budu teprve testovat..

300
Díky Menione, těch možných potíží jsem si vědom, ale protože ten druhý telefon bude hlavně na experimentování, jsem ochoten to podstoupit. Plán mám takový, že synchronizace bude probíhat až po připojení na wifi, bude kontrolovat změny datumu u souboru s databází a porovná ho se souborem uloženým v cloudu. Tím by k tomu co popisuješ nemělo dojít protože vždy mohu používat jen jeden mobil a po příchodu domů se to hned sesynchronizuje. Samozřejmě úskalí to má, nevím například zda se datum databázového souboru v mobilu nezmění i tehdy, když Locus spustím, ale trasu zaznamenávat nebudu. Taky by mohlo být úskalí u cloudu, pokud bude datum změny souboru přepisovat na čas nahrání do cloudu. To bych právě chtěl všechno vyzkoušet. Vzhledem k tomu, že jde o experiment tak o nic vážného nejde.
 Pokud to nepůjde tímto způsobem, zkusil bych druhou variantu. Exportovat GPX soubor po záznamu automaticky do cloudu, a ten pak synchronizoval do nějaké složky v Locusu na druhém telefonu. No a pak už bych musel jen vyzkoušet, zda by si ho Locus z ní dokázal sám naimportovat nebo bych to musel udělat ručně.

Pages: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 26