Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Žajdlík Josef

Pages: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 26
271
Versions / Re: [APP] - version 3.23.+ ( 3. 4. 2017 )
« on: April 27, 2017, 17:21:51 »
@Žajdlík Josef: [CZ] psal jsem o tom předtím anglicky. Jakmile je řazení rychlosti špatně, nebude to určitě fungovat. Takže prosím odebrat definice a přidat je znovu. Měli by se již řadit v pořádku
CZ: Sorry Menione, moje chyba. Měl jsem se lépe vzdělávat a nespoléhat na Google. Vyzkoušeno a je to už OK.

272
Versions / Re: [APP] - version 3.23.+ ( 3. 4. 2017 )
« on: April 27, 2017, 11:26:49 »
It looks like in version 2.23.1.7, most of the problems of the "auto zoom" feature are picked up. I would also recommend minor editing in order list items. Top of the list by number, now the list with more items is unclear.

CZ: Vypadá to, že ve verzi 2.23.1.7 je většina problémů funkce "auto zoom" vychytána. Doporučil bych ještě drobnou úpravu v řazení seznamu položek. Nejlépa asi podle číslovky, nyní je seznam s více položkami nepřehledný.


273
Versions / Re: [APP] - version 3.23.+ ( 3. 4. 2017 )
« on: April 25, 2017, 19:58:01 »
Hi Menione, the "auto speed" function is very nice thanks. I have encountered three smaller problems so far.
1) Click on the item in the list below (the settings you have set) will cause a fall and a restart of Locus.
2) Setting new list items is not very intuitive at first. Instead of "speed" text, it would be enough to write "speed to the map scale".
3) When I turned on GPS, the map scale did not change according to speed. Only when the speed has changed to some set value from the list has changed.

CZ:
Ahoj Menione, funkce "auto speed" je velmi pěkná, díky. Narazil jsem zatím na tři menší problémy.
1) klik na položku v seznam dole (připravená nastavení) způsobí pád a restart Locusu.
2) Nastavení nových položek seznamu není zpočátku moc intuitivní. Stačilo by k textu "rychlost" dopsat "rychlost k nastavenému měřítku mapy".
3) Když jsem zapnul gps až za jízdy, měřítko mapy se nezměnilo podle rychlosti. Až ve chvíli kdy se rychlost změnila k některé nastavené hodnotě ze seznamu, proběhla změna.

274
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: náměty
« on: April 24, 2017, 12:58:56 »
MYslím, že bys to zjistil v nastavení/senzory/tlak-kalibrace. Záložka nastavení. Na ní je vidět jestli je zapnutý tlakový senzor. Jestli se tam zobrazuje i BT senzor ale netuším. Tlak z barometru my měl být mnohem přesnější než s SRTM souborů o GPS ani nemluvě.

275
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: náměty
« on: April 24, 2017, 11:19:12 »
To vypadá dobře, funguje Ti i předávání nadmořské výšky z barometru do Locusu?

276
Versions / Re: [APP] - version 3.23.+ ( 3. 4. 2017 )
« on: April 11, 2017, 06:46:17 »
3.23.01 Beta
The new beta version of me at the scale of the map does not show the number approaches.

CZ: V nové beta verzi se mi u měřítka mapy nezobrazuje číslo přiblížení.
277
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Import trasy s navi příkazy?
« on: March 30, 2017, 10:30:38 »
Já myslím, že to není nutné. Stačí v podrobnostech naimportované trasy kliknout dole na tlačítko "navigovat po trase" a pokyny se vytvoří automaticky.

278
Versions / Re: [APP] - version 3.22.+ ( 16. 3. 2017 )
« on: March 25, 2017, 20:23:56 »
The problem with adding waypoints. Detail route / waypoint / waypoint add / center of the screen. The first time create waypoints same two, three the second time, third time, four etc. They must be manually removed. See. attachment.

CZ: Problém s přidáváním waypointů. Detail trasy/waypoint/přidat waypoint/střed obrazovky. Napoprvé vytvoří waypointy dva stejné, napodruhé tři, napotřetí čtyři atd. Je nutné je ručně odstranit. Viz. příloha.


279
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: náměty
« on: March 12, 2017, 18:32:43 »
No já nevím, pokud by nemusela být trasa uložena, jak by Locus rozeznal co je kolo, turistika či lyžování? Osobně se mi osvědčil tento postup. Záznamy si ukládám do různých složek podle sportu a každý rok odděleně. Nejjednodušší je u každého profilu záznamu rovnou určit kam se data ukládají. Například kolo ukládám do "cyklistika2017". Pro statistiku stačí jednoduše otevřít složku, dát "vybrat vše" a "statistiky". Je to jen pár kliknutí.
 Případně je možné si u každého záznamového profilu zvolit i automatický export třeba do Stravy a statistiky sledovat tam.

280
Versions / Re: [APP] - version 3.22.+ ( 7. 3. 2017 )
« on: March 10, 2017, 11:01:58 »
I personally agree with Menionem and Andrew. Button on the screen seems more than notification in the system tray.

281
Versions / Re: [APP] - version 3.21.x (21. 12. 2016+)
« on: February 24, 2017, 07:37:10 »
Hi Menione,
I noticed that after installing the latest version of Locus is in the "data" directory, there are two "preset" and "profiles". The "profiles" seems like a remnant from an earlier version, it is possible to delete it?

CZ: Ahoj Menione,
všiml jsem si, že po instalaci poslední verze Locusu se v adresáři "data" objevují dva adresáře "preset" a "profiles". Ten "profiles" mi připadá jako pozůstatek ze starší verze, je možné ho smazat?

282
Versions / Re: [APP] - version 3.21.x (21. 12. 2016+)
« on: February 19, 2017, 19:45:47 »
The idea sometime in the future.
Not long ago there was a discussion regarding the simplification of Locus for novice users. When I saw the new option item Preset "Advanced" I wondered whether it would be better to go for simplifying control the other way. After installing Lucus everyone can choose whether he wants the Basic or Advanced. Basic would always open the flat screen offered with pre-programmed presets a Bike, Car, Running etc. The user would just clicked the code and Locus would equal start in the most appropriate settings for the selected sport. Do advanced settings should the user ever received.
Advanced would be the same as now. This would Locus has made available to the general user and may not be provided for each added feature to consider how to simplify it so that the application is not very complicated.

CZ: Nápad někdy do budoucna.
Před nedávnem zde proběhla diskuze ohledně zjednodušení Locusu pro začínající uživatele. Když jsem viděl novou volbu u položky Preset "Advanced" napadlo mě, zda by nebylo lepší jít na zjednodušování ovládání jinou cestou. Po instalaci Lucusu by si každý mohl zvolit zda chce verzi Basic nebo Advanced. Basic by vždy po spuštění rovnou nabídla obrazovku s přednastavenými Presety typu Bike, Auto, Běh atd. Uživatel by jen klikl na předvolbu a Locus by se rovnou spustil v nejvhodnějším nastavení pro vybraný sport. Do rozšířených nastavení by se tento uživatel vůbec nedostal.
Advanced by byla stejná jako nyní. Tím by se Locus zpřístupnil pro laické uživatele a nemuselo se u každé přidané funkce zvažovat, jak moc ji zjednodušit aby aplikace nebyla moc složitá.

283
Versions / Re: [APP] - version 3.21.x (21. 12. 2016+)
« on: February 18, 2017, 16:16:47 »
3.21.1.18 - experience in tourism
Presets - great design, initial preferences are a good idea to offer newcomers a simple presets. Advanced mode OK. Good work.
Manager training - everything I tried worked. It might be worth it but at least some items to add vocal expression of what the item is. If they had added more reports are becoming confused. For example, the time on the route in combination with the clock reads 15:30, 15:30.

3.21.1.18 - zkušenosti z turistiky
Presets - skvělé provedení, počáteční předvolby jsou dobrý nápad jak nabídnout nováčkům jednoduché přednastavení. Pokročilý režim OK. Dobrá práce.
Manažer tréninků - vše co jsem zkoušel funguje. Možná by ale stálo zato alespoň u některých položek přidat hlasový výraz o jakou položku se jedná. Pokud se jich totiž přidá více, začínají být hlášení nepřehledná. Například čas na trase v kombinaci s hodinami zní: 15:30, 15:30.

284
Předpokládám, že základ map pro LoMaps jsou Openstreetmaps. Pokud si chcete být jistý, že už ty objekty někdo do map zakreslil, podívejte se na http://www.openstreetmap.org/#map=8/49.696/9.121 Jestli tam nebudou, můžete je po registraci rovnou v jednoduchém editoru doplnit. Taky to tak ve svém okolí dělám a tak okolo našeho města už je v těch mapách kdejaká pěšinka :-)

285
Versions / Re: [APP] - version 3.21.x (21. 12. 2016+)
« on: February 14, 2017, 20:00:08 »
@Josef : btw. your English is maybe better then mine, so I believe, translation to Czech is not needed, save your time ;).

To mě hodně pobavilo, anglicky umím tak pět slov :-) Překlady dělá translátor od Google a českou verzi zde dávám právě proto, aby byla pro Tebe srozumitelnější než ten strojový překlad :-)

Pages: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 26