Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Žajdlík Josef

#46
I confirm that the display map issue has been resolved.
Today, while riding my bike, I felt that the dashoboard slope was more accurate than last year. Instead of SRTM data, Locus would have taken the data from the barometer. Is it just my feeling or has there been a change over the past six months?
The following users thanked this post: Andrew Heard
#47
Beta 3.36.2.6
Navigation from both internal and user profiles is fully functional again. Good job.
The following users thanked this post: Menion
#48
On android 8, I had the same problems with the crash of the app as Andrew. The new Beta RC2 has resolved these crashes.
The following users thanked this post: Menion
#49
In 3.32.2.8: as Andrew writes, the new planner is very good. I just have one comment. When I change the shaping point to a transit, I have no option to confirm the name. With the back button, changes are canceled, so the only confirmation option is a click on the map screen. I do not think this is a procedure that would follow other Locus control.

CZ: V 3.32.2.8: jak píše Andrew, nový plánovač je moc dobrý. Měl bych jen jednu připomínku. Když změním tvarovací bod na průjezdní, nemám žádnou možnost potvrdit název. Tlačítkem zpět se změny zruší, takže jediná možnost potvrzení je klik do obrazovky s mapou. Myslím, že to není postup, který by navazoval na jiné ovládání Locusu.

The following users thanked this post: lor74cas
#50
Conversion of the route works well. But I use modified profiles with my own names. However, these names will not appear in the recalculation, instead of the original name. It's just a little thing.

The following users thanked this post: Andrew Heard
#51
In the new Beta 3.31.3.8, the startup problem on A4.2 is removed. Thank you.
The following users thanked this post: Menion
#52
Quote from: Žajdlík Josef on June 16, 2018, 07:54:52
3.31.2
Data / routes / three dots next to track name / edit = application crash

The error is fixed in the latest version of Locus. Thank you
The following users thanked this post: Menion
#53
Serious error in PRO version 3.31.1. I would rather describe a more complex problem in Czech:

Při každém přepnutí pomocí "přednastavení" Locus v průběhu procesu zhavaroval. Po novém startu byly některé předvolby jako třeba: mapové téma a dashoboard nastaveny správně, ale jiné jako třeba: záznamový profil ne. V průběhu jízdy na kole jsem si všiml, že se obrazovka neotáčí úplně rovně po směru jízdy, ale s odklonem asi 5 stupňů jednou vpravo jindy vlevo. Zkusil jsem za jízdy přepnout v menu nastavení kompasu na automatické přepínání "telefon/GPS". Kolonka, kde bývá přednastavená hodnota (asi 6.0) km byla prázdná. Vepsal jsem do ní "6" a dal "nastavit". V té chvíli Locus okamžitě zhavaroval. Předpokládám tedy, že pád aplikace způsobuje toto nastavení ať už aplikované ručně nebo pomocí "přednastavení".
1) poslední Beta fungovala správně, proto k chybě muselo dojít až po zveřejnění poslední Bety
2) myslím, že úplně stejný problém už jsme řešili někdy loni na podzim
V této chvíli je verze PRO jen velmi obtížně použitelná. Pokud má někdo v přednastaveních různé přepínání kompasu, bude zažívat krachy aplikace.
The following users thanked this post: Condor
#54
Jen tak pro zajímavost, hlavně pro ty co se rádi šťourají v analýze tras sem chci dát odkaz. Náhodou jsem to objevil na netu, zajímavostí je hlavně možnost nastavení "elevation" filtru. Změnou můžete vidět jak filtrování dokáže měnit nastoupané metry zaznamenané třeba barometrem do GPX. Velmi zajímavé je i podrobné zobrazení dat z GPX.
Zde je odkaz: http://www.javawa.nl/analyser_en.html


The following users thanked this post: Bucky Kid
#55
So far, three trials version 3.30.2.8, twice walking in the woods, one bike ride, always about one hour. The GPS records absolutely no problem on the Galaxy A3. I confirm the same dashboard problem as Andrew. If a dashboard is displayed on the screen and I choose a different one, the original one will be displayed. Just press the hide / show dashboard button to turn the tan right. The bug was in the previous beta, I forgot to alert.
The problems Condor points to, unconfirmed, on my phone.

CZ: Zatím tři testy verze 3.30.2.8, dvakrát chůze v lese, jednou jízda na kole, vždy asi jednu hodinu. Záznamy  GPS naprosto bez problémů na Galaxy A3. Potvrzuji stejný problém s dasboardy jako Andrew. Pokud je zobrazen na obrazovce nějaký dashboard a pomocí předvolby zvolím jiný, zůstane zobrazen ten původní. Stačí stisknout tlačítko skrýt/zobrazit dashboard a ukáže se tan správný. Chyba byla i v předchozí BETA, zapomněl jsem upozornit.
Potíže na které poukazuje Condor nepotvrzeny, na mém telefonu.
The following users thanked this post: Andrew Heard
#56
BETA
Satellite screen. Three dots / setting / sensors / compass. When selecting Auto Change, the Set button does not work. The remaining two options are functional.

Cz: Obrazovka Satelity. Tři tečky / nastavení / senzory / kompas. Při výběru Automatická změna nefunguje tlačítko Nastavit. U zbývajících dvou voleb je funkční
The following users thanked this post: Menion
#57
Suggestion how to change the point shift on small screen phones. Click a point and select "move point" in the menu. Then click on another location and the point moves. This could work, especially in combination with the zoom option.

CZ: Návrh jak změnit posun bodu na malých obrazovkách telefonů. Kliknout na bod a v menu zvolit "přesunout bod". Pak kliknout na jiné místo a bod se přesune. To by mohlo fungovat, obzvlášť v kombinaci s možností zoomu.
The following users thanked this post: Bucky Kid
#58
Dva velmi jednoduché dashboardy zabírající minimum místa vyhrazeného pro mapu. Dal jsem tam jen data, která mi neukazuje cyklocomputer. Zobrazení je co nejvýraznější z důvodu horšícího se zraku a čitelnosti na slunci.
Shora: hodiny, stav baterie, počet používaných satelitů a nadmořská výška.
Druhá verze se liší jen v tom, že místo nadmořské výšky ukazuje počet kilometrů do konce trasy (pokud se používá navigace).
The following users thanked this post: Piotr Tymiński
#59
No jo, díky, ale když já jsem s těmi profily tak moc spokojený  ;) a navíc jsem hrozná konzerva, jak si na něco zvyknu...
The following users thanked this post: poutnikl