Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - lacop2

#1
Mám Locus kúpený cez AndroidPIT. Konečne sa po dvoch mesiacoch objavila aktualizácia. Po nainštalovaní a spustení Locusu sa po povolení sťahovania dodatočných súborov objaví hláška - viď obrázok:Nepomáha ani odinštalovanie Locusu a následné opätovné nainštalovanie cez AndroidPIT. Internet mám samozrejme v poriadku, skúšal som aj cez wifi.

Momentálne neviem Locus používať. (Samsung Galaxy S2, Android 4.1.2)
#2
Prekrývanie mapy (overlay) nefunguje s každou mapou. Mám vyrobené užívateľské offline mapy SQLITEDB. Jedná sa o niekoľko územne na seba naväzujúcich máp, ktoré sú umiestnené v jednom priečinku s názvom "Slovensko" a ten je samozrejme umiestnený v priečinku .../Locus/maps/. Locus mi ich ponúka cez tlačidlo výberu máp pod spoločným názvom "Slovensko".

Problém je, že Locus mi pre takto vybratú mapu nedovolí použiť "Overlay". A naopak, keď mám overlay nad nejakou inou mapou, ktorá je umiestnená priamo v priečinku .../Locus/maps/, nedovolí mi prepnúť podkladovú mapu na "Slovensko".

Keď hociktorú mapu z priečinka .../Locus/maps/Slovensko/ premiestnim do nadradeného priečinka .../Locus/maps/, je všetko v poriadku, overlays môžem použiť.

Z toho mi vyplýva, že funkciu "prekrývanie mapy (overlay)" nemôžem použiť s podkladovou mapou, ktorá sa nenachádza priamo v priečinku .../Locus/maps/, ale je umiestnená až v ďalšom podpriečinku.

Je to úmysel alebo chyba?
#3
Neplánuje sa v budúcnosti v Locuse umožniť používanie off-line výškových dát? Mám na mysli niečo podobné ako v OziExplorerCE 2 (WM), teda, že by tieto dáta boli umiestnené niekde na SD karte v priečinku napr. "HeightData". Jednalo by sa o súbory s 3-sekundovými SRTM dátami z free dostupných zdrojov, tých istých ako využíva OziExplorer.

Zdroj dát SRTM3: http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/

Jedná sa o súbory vo formáte HGT, pričom jeden súbor je vždy pre "obdĺžnikové" územie ohraničené jedným šírkovým a jedným dĺžkovým stupňom. Výškové dáta majú hustotu 3 sec.

Viac info o SRTM3: http://srtm.csi.cgiar.org/

Ideálne by bolo, keby si Locus vedel príslušné dáta stiahnuť sám.