Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - vsa

#1
CZ:
Další testování. Zkoušeno i na jiném mobilu, chová se to shodně.

Při párování Bluetooth jen v nastavení mobilu, párovací proces na GPSce zůstal nedokončen (svítilo stále ověřovací číslo, ale mobil se tvářil, že párování proběhlo). Musel jsem párování udělat programem Garmin Explorer.

Následně je nutné program Garmin Explorer odinstalovat! (Asi blokuje/drží komunikaci Bluetooth). Po odinstalaci již lze v Locusu přidat sensor Bluetooth 4 (do té doby viděl GPS jen jako Bluetooth 3, ale komunikace neprobíhala vůbec).

Nyní je možné v Locusu přidat sensor Bluetooth 4+ (LE)\GPS device\GPSMAP 66sr
Na chvilku se zobrazí text:
Conected
No valid data
a pak flapuje
Sensor disconnected (Na GPS flapuje symbol Bluetooth)
A znovu
Conected
No valid data


En:
Further testing. Tested on another mobile phone.

When pairing Bluetooth only in the settings of the mobile, the pairing process on the GPS remained incomplete. I had to do the pairing with Garmin Explorer.

After that, the Garmin Explorer must be uninstalled! (It probably blocks/keeps the Bluetooth communication). After uninstallation, I can now add the Bluetooth 4 sensor in Locus (until then, the GPS only saw Bluetooth 3, but no communication at all).

It is now possible to add a Bluetooth 4+ (LE)\GPS device\GPSMAP 66sr sensor in Locus
Text will appear for a moment:
Conected
No valid data
and then flapping
Sensor disconnected (The Bluetooth symbol on the GPS is flashing)
And again
Conected
No valid data
#2
Screens:
http://imgway.cz/v/8XyH.jpg
http://imgway.cz/v/8XyJ.jpg
http://imgway.cz/v/8XyF.jpg
http://imgway.cz/v/8XyI.jpg

CZ:
Garmin Connect i Garmin Explore s GPSkou komunikují. Bluetooth párování je funkční.

Locus...GPS&sensors\Sensors manager\+\Bluetoorth 3\GPS device\   

zde vidím několik zařízení (handsfree, sluchátka, notebook) a také
"GPSMAP 66sr" a další
"GPSMAP 33sr #3425128717"
(při párování GPS s mobilem vzniknou tato dvě spojení).

V obou případech je status "Sensor disconnected" a odpojení a znovu zapojení spojení nenaváže. To je ten problém.

Přepnutí na obrazovce družic jsem použil, ale žádná data z GPSky Locus nepřijímá (obrazovka je bez družic a zobrazí pouze souřadnice v horní části, které se nemění. Nadmořská výška atd, je bez údajů.Garmin Connect i Garmin Explore s GPSkou komunikují. Bluetooth párování je funkční.

V nastavení GPS je volba Interface nastavena "Garmin Serial" (další volby jsou NMEA In/Out, Text Out, MTP, Garmin Spanner), předpokládám, že to je pouze pro připojení USB kabelem.


EN:
Garmin Connect and Garmin Explore both communicate with the GPS. Bluetooth pairing is functional.

Locus...GPS&sensors\Sensors manager\+\Bluetoorth 3\GPS device\   

I can see several devices here (hands-free, headset, laptop) and also
"GPSMAP 66sr" and others
"GPSMAP 33sr #3425128717"
(when pairing the GPS with a mobile phone, these two connections are made).

In both cases the status is "Sensor disconnected" and disconnecting and reconnecting the connection does not establish the connection. This is the problem.

I have used the switch on the satellites screen, but no data is received from the GPS by Locus (the screen is without satellites and only shows the coordinates in the upper part, which do not change. The altitude etc, is without data.

In the GPS settings the Interface option is set to "Garmin Serial" (other options are NMEA In/Out, Text Out, MTP, Garmin Spanner), I assume this is only for the USB cable connection.
#3
Hi, I can't get Locus and GPSMAP66 to work as an external GPS module. In the sensor settings I add Bluetooth 3, GPS device (or NMEA) but "Sensor disconnected".

Has anyone tried this?
Locus 4.12.0 (Silver), Android 12
(Garmin Connect have connections with this GPS)