Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Žajdlík Josef

Pages: [1] 2 3 ... 14
1
Versions / Re: [APP] - version 3.30.+ ( 15. 3. 2018 )
« on: March 20, 2018, 20:12:26 »
@Žajdlík Josef
I can't help here, device issue.
In any case, thank you. Maybe I've figured out what the problem is. I accidentally started recording with a profile including the throat pulse measurement. But it was not connected and it probably caused problems. The second attempt with the right profile has gone well.

Cz: V každém případě děkuji. Možná už jsem přišel na to v čem em je problém. Omylem jsem spustil záznam profilem zahrnující i hrudní pás na měření tepu. Ten ale nebyl připojen a to asi způsobilo problémy. Druhý pokus se správným profilem už proběhl v pořádku.

2
Versions / Re: [APP] - version 3.30.+ ( 15. 3. 2018 )
« on: March 20, 2018, 13:33:14 »
Maybe I also encountered a GPS problem. In the enclosed SCR, you can see a shortening of the recording path. I saw the record in the "record accuracy" view. In the red, I then mapped the way the route actually went. It can be seen that there was a weaker signal in the woods. I would understand, but why did not the record compare when walking along the river?

CZ: Asi jsem taky narazil na problém s GPS. V přiloženém SCR je vidět zkrácení trasy záznamu. Záznam jsem zobrazil v zobrazení "přesnost záznamu". Červeně jsem pak do mapy dokreslil kudy vedla trasa ve skutečnosti. Je vidět, že v lesíku byl slabší signál. To bych chápal, ale proč se záznam nesrovnal při chůzi podél řeky?


3
Versions / Re: [APP] - version 3.30.+ ( 15. 3. 2018 )
« on: March 17, 2018, 14:37:28 »
Menion, very good news. I tried nine hours a long recording on Android 4.2 and 7.0 and it works absolutely great on both. See SCR. The difference in altitude is due to the presence of the Galaxy A3 barometer.


4
Versions / Re: [APP] - version 3.29.+ ( 1. 2. 2018 )
« on: March 13, 2018, 17:09:22 »
BETA
Satellite screen. Three dots / setting / sensors / compass. When selecting Auto Change, the Set button does not work. The remaining two options are functional.

Cz: Obrazovka Satelity. Tři tečky / nastavení / senzory / kompas. Při výběru Automatická změna nefunguje tlačítko Nastavit. U zbývajících dvou voleb je funkční

5
Versions / Re: [APP] - version 3.29.+ ( 1. 2. 2018 )
« on: March 12, 2018, 20:38:00 »
Error editing record profiles in BETA. PRO version is OK. Once the recording profile has been edited, the 0 second recording interval will always appear on the summary screen. I am applying SCR.
1) create a new "experiment" profile with a time of 5 seconds
2) appears in the summary 5 seconds correctly
3) adjust the time to 15 seconds
4) the time is displayed in 0 seconds
5) When editing the profile, the time is 15 seconds correctly
Still a question. Why am I advising that the minimum value is 10 when editing the distance of the recorded point? A distance of about 4 meters is appropriate for walking.

CZ: Chyba při editaci záznamových profilů v BETA. Ve verzi PRO je to v pořádku. Po editaci záznamováho profilu se na souhrnné obrazovce vždy ukáže interval záznamu 0 sekund. Příkládám SCR.
1) vytvoření nového profilu "pokusny" s časem 5 s
2) v souhrnu se správně zobrazí 5 s
3) upravím čas na 15 s
4) v souhrnu se zobrazí čas 0 s
5) při editaci profilu je čas správně 15 s
Ještě otázka. Proč jsem při editaci vzdálenosti zaznamenávaného bodu upozorňován na to, že minimální hodnota je 10? Přitom třeba pro chůzi je vhodná vzdálenost okolo 4 metrů.


6
Versions / Re: [APP] - version 3.29.+ ( 1. 2. 2018 )
« on: March 12, 2018, 07:25:16 »
@Menion
Setting auto-off so that GPS does not turn off based on time, but on the basis of inaccuracies or long FIX time, the Xperia M could be used. The GPS has stopped from nothing and mostly helped to turn it off and on again. This could be done by using the auto-off feature. I understand it's not her main job, but why not use it?

CZ: Nastavení auto-off tak, aby se GPS nevypínala na základě času, ale na základě nepřesnosti či dlouhého času FIX se hodilo třeba u Xperia M. U ní se GPS z ničeho nic zastavila a většinou pomohlo její opětovné vypnutí a zapnutí. Na to by se dala takto oklikou využít funkce auto-off. Chápu, že to není její hlavní funkce, ale proč to nevyužít?

7
Versions / Re: [APP] - version 3.29.+ ( 1. 2. 2018 )
« on: March 11, 2018, 17:44:34 »
@Menion
Auto-OFF in PRO version works with zero value. Why not get rid of GPS reset capabilities? Is there any other function?

The test of the new GPS in BETA has taken place today without any problems. On Android 4.2. i to 7.0. Fix to 7.0 is significantly faster and accuracy higher, otherwise the record is the same.

8
Versions / Re: [APP] - version 3.29.+ ( 1. 2. 2018 )
« on: March 10, 2018, 23:50:04 »
First test of new GPS on A3 android 7. Accuracy is much higher in beta than in PRO version. In the room by the window PRO 7-11 satellites, but the accuracy is only 60-70 m. BETA also 7-11, but accuracy 15-20 m. Fix is ​​also half faster.

9
Versions / Re: [APP] - version 3.29.+ ( 1. 2. 2018 )
« on: March 10, 2018, 23:02:11 »
Hi Menion, why in the last beta do not set the interval at 0 for auto-off? This was useful when I wanted to reset gps for an inaccuracy of 100 m.

Cz: Ahoj Menione, proč v poslední betě nejde u auto-off nastavit časový interval na 0? To se hodilo když jsem chtěl resetovat gps třeba jen při nepřesnosti 100 m.

10
Versions / Re: [APP] - version 3.29.+ ( 1. 2. 2018 )
« on: March 03, 2018, 21:15:54 »
Scr


11
Versions / Re: [APP] - version 3.29.+ ( 1. 2. 2018 )
« on: March 03, 2018, 21:12:48 »
Agree, the weather is not working. Error code 400

12
Versions / Re: [APP] - version 3.29.+ ( 1. 2. 2018 )
« on: March 03, 2018, 15:40:58 »
Today, a couple of hours ago, a new beta was tested on an Android 4.3 device and there were no problems. I thought it was slower map loading, but it could have been caused by frost -10 ° C.

CZ: Dnes při několikahodinové turistice vyzkoušena nová beta na zařízení s Android 4.3 a žádné problémy nebyly. Zdálo se mi sice pomalejší načítání map, ale to mohlo být způsobené mrazem -10 ºC.

13
Hi Michael. I tried the combination of A3 and android 7 and everything works smoothly. I described it here: http://help.locusmap.eu/topic/en-auspicious-telephone-on-used-local If you were I needed to provide more detailed information, but I prefer to translate it in Czech, English into translators.

CZ: Ahoj Michale. Vyzkoušel jsem kombinaci A3 a android 7 a vše mi funguje bez problémů. Popsal jsem to zde: http://help.locusmap.eu/topic/cz-spolehliv%C3%BD-telefon-na-pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD-locusu Pokud bys potřeboval, mohu dodat podrobnější informace, ale raději v češtině, do angličtiny to musím překládat přes translátor.

14
Taky bych poprosit tem copyright zmenšit a udělat neklikací, už se mi podařilo ho párkrát omylem ťuknout.

15
Versions / Re: [APP] - version 3.29.+ ( 1. 2. 2018 )
« on: February 01, 2018, 21:04:57 »
I use full-screen mode on Android 4.2, 4.3 and 5.0 and no problems. Satisfaction. I have to praise the new version and the stationary heart rate record. Everything works great. Good work.

Pages: [1] 2 3 ... 14