Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Žajdlík Josef

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Předpokládal jsem, že to tak nějak bude. Nevadí, zůstanu u osvědčeného CTRL-C, CTRL-V.

2
Ahoj Poutníku, obracím se na Tebe s dotazem ohledně plánování na webu http://brouter.de/brouter-web/
Jde mi o to, že když si vytvořím několik tras v plánovači a načtu je do Locusu, zobrazí se mi s názvy jako "brouter_1499750921998_0". To je při hromadném importu docela nešikovné. Vím, že se to dá obejít editací GPX souboru a přepisem názvu v tagu NAME. Není ale nějaká jednodušší cesta jek to udělat rovnou při exportu GPX z webu?

3
Versions / Re: [APP] - version 3.24.+ ( 31. 5. 2017 )
« on: July 10, 2017, 13:29:38 »
If you make any changes, I would recommend a little adjustment to the Export Route panel. It would be enough if the initial focus was not on the file name, so the keyboard would not always be activated. I think most people do not change the name anyway, and the "export" button is hidden beneath the keyboard. Thanks.

CZ: Pokud bys dělal nějaké změny, přimluvil bych se k malé úpravě panelu pro export trasy. Stačilo by, kdyby počáteční focus nebyl na názvu souboru, aby se vždy neaktivovala klávesnice. Myslím, že většina lidí název stejně nemění a pod klávesnicí se ukrývá tlačítko "export".  Díky.

4
Versions / Re: [APP] - version 3.24.+ ( 31. 5. 2017 )
« on: July 10, 2017, 09:21:43 »
Editing the route in the new editor works well. I just want to warn Menion about the inconsistency of control. For example, a modified path is saved and the editor closes with the arrow at the top left. The same arrow but in the beta conversion panel works as a cancellation. The panel must be confirmed with the "Next" button. In the screen settings, the changes are saved back to the right. The export of the route has the "export" and "cancel" buttons, but they are hidden under the keyboard, the arrow above works just like the "cancel" button. Perhaps it would sometimes like to find time and control a little to unify. Experienced users do not mind it, but for beginners it can be confusing.

CZ: Úprava trasy v novém editoru funguje dobře. Jen bych chtěl Meniona upozornit na nejednotnost ovládání. Například upravená trasa se ukládá a současně editor uzavírá šipkou vlevo nahoře. Ta samá šipka ale v panelu změn betaverze funguje jako zrušení. Panel je třeba potvrdit tlačítkem "další". V nastavení obrazovky se zase ukládají změny křížkem vpravo. Export trasy má zase tlačítka "export" a "zrušit", ale ta jsou schována pod klávesnicí, šipka nahoře funguje stejně jako tlačítko "zrušit". Možná by to chtělo si někdy najít čas a ovládání trochu sjednotit. Zkušeným uživatelům to asi nevadí, ale pro začátečníky to může být matoucí.

5
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: korekce nadmořské výšky
« on: June 26, 2017, 07:14:25 »
Porovnání můžeš udělat třeba zde: http://www.mygpsfiles.com/app/ Případně podrobnosti k výškám zde: http://utrack.crempa.net/ Podle mě si ale stejně moc nepomůžeš, protože ty webové mapy stejně budou používat zase jen SRTM data. Případně si je převezmou z GPX pokud to při exportu z Locusu zatrhneš.

6
Versions / Re: [APP] - version 3.24.+ ( 31. 5. 2017 )
« on: June 16, 2017, 07:37:40 »
Hello Menione, in the new beta 3.24.1.6, the conversion of the modified route is significantly faster. Or is it just my impression?

7
Versions / Re: [APP] - version 3.24.+ ( 31. 5. 2017 )
« on: June 08, 2017, 19:20:31 »
First experience with the new "route planning" screen.
  Visually very nice, good work. What I miss is the possibility of searching. On the old screen, you could go to the menu / search and do not have to search the map manually. This is not a new version.
  The second thing is that there is no notice of the route being lost. Simply click on the left arrow and the scheduled path disappears.
  Selecting "Navigation / Guidance" from the context menu when creating a route will cause the application to fall.

CZ: První zkušenosti s novou obrazovkou "plánování trasy".
 Vizuálně velmi hezké, dobrá práce. Co mi chybí je možnost hledání. Na staré obrazovce bylo možné jít do menu/hledat a nemuset tak vše vyhledávat v mapce ručně. V nové verzi to nejde.
 Druhá věc je, že chybí upozornění neuložení trasy. Stačí kliknout na šipku vlevo a naplánovaná cesta zmizí.
 Volba "navigace/navádění" z kontextového menu při vytváření trasy způsobí pád aplikace.

8
Versions / Re: [APP] - version 3.24.+ ( 31. 5. 2017 )
« on: June 08, 2017, 14:21:49 »
The small graphic issue of the new beta version on a small screen?


9
Versions / Re: [APP] - version 3.24.+ ( 31. 5. 2017 )
« on: June 08, 2017, 10:38:31 »
It looks for me more like a route planner, not directly an editor of already recorded track.
My GPS Files není plánovač je to jen editor jinde vytvořených tras. Novou trasu myslím ani vytvořit neumí. Doporučuji vyzkoušet, velmi hezké je i zobrazení trasy na Earth3D.

10
Versions / Re: [APP] - version 3.24.+ ( 31. 5. 2017 )
« on: June 08, 2017, 07:27:32 »
@ Menion
I will try to explain point 3 using scr from MyGPSFiles.
M1 - The scale with a more detailed view shows multiple editing points
M1-2 - offset point
M2 - this scale has dropped, so it is easier to edit the larger section
M2-2 - offset point
In the context menu, the "Continue to Cycle / Walk / Car" menu will also automatically re-calculate the route to the previously edited point. This is very practical.
You can easily check out at http://www.mygpsfiles.com/app/
/Still to point 2 - database size. Would it not be better to create a temporary database file in the phone memory during the editing process, where the calculation would take place quickly, and write the changes to the database when it was finally saved? Editing would speed up.

CZ: Budu se snažit vysvětlit bod 3 pomocí scr z MyGPSFiles.
m1 - měřítko s podrobnějším zobrazením ukazuje více editačních bodů
m1-2 - posunutý bod
m2 - v tomto měřítku bodů ubylo, proto je snadnější provézt editaci většího úseku
m2-2 - posunutý bod
V kontextovém menu je taky nabídka "pokračovat k bodu na kole/pěšky/autem" což trasu automaticky přepočítat o předchozího bodu k tomu editovanému. Toje velmi praktické.
Snadno můžeš vyzkoušet na http://www.mygpsfiles.com/app/
Ještě k bodu 2 - velikost databáze. Nebylo by lepší vytvořit v průběhu editace dočasný databázový soubor v paměti telefonu, kde by výpočet probíhal rychle, a až při konečném uložení trasy zapsat změny do databáze? Editace by se tím zrychlila.

11
Versions / Re: [APP] - version 3.24.+ ( 31. 5. 2017 )
« on: June 05, 2017, 10:53:30 »
First experience with editing the route.
1) When you move to editing, the map does not move beyond the edit area.
2) It takes a long time to save an edited route. For example, deleting 20 points, saving even 10 minutes. Of course, I understand it's given even by the age of the phone.
3) It would be good to offer "rough" editing at street level.

CZ:
První zkušenosti s editací trasy.
1) Při přechodu do editace se mapa nepřesune nad oblast s editací.
2) Uložení editované trasy trvá dost dlouho. Například po vymazání 20 bodů trvá uložení i 10 minut. Samozřejmě chápu, že je to dáno i stářím telefonu.
3) Bylo by dobré nabídnout i "hrubší" editaci na úrovni ulic.

12
Versions / Re: [APP] - version 3.24.+ ( 31. 5. 2017 )
« on: June 03, 2017, 23:41:39 »
@ Menion  How to create a protocol I do not know but I created a backup before and after the fall. I send. In the tracks, the folder is a try and there is one file in it. I've been editing with him. Edit / Swipe point with finger / save changes and fall of application. Maps and routes are stored on an SD card, Xperia M, adroid 4.3 I do not care about English, I prefer to put Czech text on my own, because sometimes I do not know it and the compiler does not manage it.

Files for download: ...

CZ: Jak vytvořit protokol nevím, ale vytvořil jsem zálohu před pádem a po něm. Posílám. V trasách je složka pokusy a v ní jeden soubor. U něj jsem prováděl editaci. Edit/posun bodu prstem/uložit změny a pád aplikace. Mapy i trasy mám uloženy na SD kartě, Xperia M, adroid 4.3 Angličtina mi nevadí, osobně raději přikládám i český text protože občas dělám překlepy a překladač to pak nezvládne.

13
Versions / Re: [APP] - version 3.24.+ ( 31. 5. 2017 )
« on: June 03, 2017, 19:41:43 »
Route editing: unfortunately, when you apply changes, you almost always hurt Locusu. The database file is destroyed and Locus can not see any routes after restart. You need to restore the file from the backup. This is not a new mistake, but it was also in older versions. That's why I never needed locomotive routes in Locus. Android 4.3.

CZ: Editace trasy: bohužel při aplikaci změn dojde téměř vždy k havarii Locusu. Databázový soubor je zničený a Locus po restaru žádné trasy nevidí. Je třeba obnovit soubor ze zálohy. Tohle ale není nová chyba, vyskytovalo se to i ve starších verzích. Proto jsem trasy v Locusu nikdy needitoval. Android 4.3.

14
Versions / Re: [APP] - version 3.23.+ ( 3. 4. 2017 )
« on: May 24, 2017, 07:21:20 »
The picture with leaves in the weather does not matter much in the forecast. Is not it a mistake?15
Versions / Re: [APP] - version 3.23.+ ( 3. 4. 2017 )
« on: May 22, 2017, 09:55:59 »
@Menion: Based on the fact that today's predictions are generally around 90%, for tomorrow 80%, but the next few days fall below 60%. For the shorter ones, it is more likely that the forecast will be more accurate for all providers.
CZ: Vycházel jsem z toho, že úspěšnost předpovědi na dnešek bývá všeobecně okolo 90 %, na zítřek  80 %, ale další dny klesá pod 60 %. U těch krátkodobějších je tedy pravděpodobnější, že bude předpověď přesnější u všech poskytovatelů.

Pages: [1] 2 3 ... 10