Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Žajdlík Josef

Pages: [1] 2 3 ... 12
1
Versions / Re: [APP] - version 3.27.+ ( 8. 11. 2017 )
« on: Today at 20:39:46 »
Hi Menione, in Beta there is a great way to re-calculate the route by long pressing the profile selection button. This is very good if you want to try different profiles. Would not it be possible to activate this feature in the PRO version?

2
Versions / Re: [APP] - version 3.26.+ ( 11. 10. 2017 )
« on: October 29, 2017, 13:05:28 »
I have never used the display of a line with a multicolored version. However, I would greatly appreciate if Locus had this feature in a simplified way in the route planner. This could be an option in the Scheduler menu: "Notify X-Percent Tilt". When I activate it, I would set the percentage and Locus would need a reddish part of the track with this slope. This could be used for planning a trip for rides with children, etc.

CZ: Nikdy jsem zobrazení čáry trasy s různobarevném provedení nepoužil. Přesto bych velmi ocenil kdyby měl Locus tuto funkci ve zjednodušeném provedení v plánovači trasy. Mohlo by to být jako volba v menu plánovače: "Upozornit na sklon od X procent". Při její aktivaci bych nastavil počet procent a Locus by čast trati s tímto sklonem obarvil třeba červeně. To by se dalo využít pro plánování trasy třeba pro vyjížďky s dětmi atp.

3
Versions / Re: [APP] - version 3.26.+ ( 11. 10. 2017 )
« on: October 20, 2017, 15:18:57 »
Interesting blending of the PRO and BETA versions. When I create a NOGO point in the BETA version, I can see it in the editor after opening the PRO editor. I can edit it but I can not add new NOGO points.

CZ: Zajímavé prolnutí verze PRO a BETA. Když vytvořím v BETA verzi NOGO bod, tak po otevření editoru ve verzi PRO ho vidím v editoru taky. Mohu ho upravovat, ale nemohu přídávat nové NOGO body.

4
Díky, vyzkouším obě varianty a zkosím pár tras, které znám. Po porovnání se rozhodnu, kterou použít.

5
Ahoj Putníku, měl bych na Tebe prosbu. Používal jsem jeden Tvůj upravený profil na turistiku a nyní s novou verzí Brouteru mi hlásí tuto chybu: "Profile error: ParseException at line 338: unknown expression: onewaypenalty" Nevím už ani co jsem v tom profilu upravoval, ale byl velmi dobrý a nechce se mi o něj přijít. Myslíš, že by šel ještě nějak zachránit?

6
Versions / Re: [APP] - version 3.26.+ ( 11. 10. 2017 )
« on: October 19, 2017, 09:20:07 »
Hi Menione. The new NOGO panel is great. Good work. For less experienced users, however, it may be confusing that when changing the "use" of NOGO to a "ban", the route is recalculated itself, but when it is changed to "enabled", you must enter the recalculation manually by pressing a large button.

CZ: Ahoj Menione. Nový panel NOGO je skvělý. Dobrá práce. Pro méně zkušené uživatele ovšem může být matoucí, že při změně "využití" NOGO na "zákaz" se trasa přepočte sama, ale při změně na "povoleno" je nutné zadat přepočet ručně stiskem velkého tlačítka.

7
Versions / Re: [APP] - version 3.26.+ ( 11. 10. 2017 )
« on: October 11, 2017, 15:11:41 »
Suggestion how to change the point shift on small screen phones. Click a point and select "move point" in the menu. Then click on another location and the point moves. This could work, especially in combination with the zoom option.

CZ: Návrh jak změnit posun bodu na malých obrazovkách telefonů. Kliknout na bod a v menu zvolit "přesunout bod". Pak kliknout na jiné místo a bod se přesune. To by mohlo fungovat, obzvlášť v kombinaci s možností zoomu.

8
Versions / Re: [APP] - version 3.25.+ ( 9. 8. 2017 )
« on: October 09, 2017, 19:52:34 »
The latest beta version does not work for export to Openstreetmap. The Pro version is normal. Beta version reports Unautorized even when login to your account is OK.

CZ: V poslední beta verzi nefunguje export do Openstreetmap. Ve verzi Pro jde normálně. V beta verzi hlásí Unautorized i když přihlášení do účtu je v pořádku.

9
Versions / Re: [APP] - version 3.25.+ ( 9. 8. 2017 )
« on: October 03, 2017, 12:43:48 »
It would also be possible to make NOGO points as sets. One set would be cycling, another for hiking. Selecting a set-up for a route outside the route planner could then be solved using presets, and NOGO could also appear on the screen while driving.

CZ: Bylo by taky možné udělat NOGO body jako sady. Jednu sadu bych pak měl třeba na cyklistiku, jinou pro turistiku. Výběr sady pro výpočet mimo plánovač tras by se pak mohl řešit pomocí presetů, NOGO by se taky mohly ukazovat na obrazovce za jízdy.

10
Versions / Re: [APP] - version 3.25.+ ( 9. 8. 2017 )
« on: October 01, 2017, 20:32:03 »
Perceptions of using NOGO points.
1) The "ignore NOGO" option should be added to the route planning menu. This option would also be saved with the route. The point is that NOGO will be used mainly where you can not go by car or bike. However, if I plan a hiking trail, I can go through the NOGO areas through the pavement.
2) It would be good to add a "show NOGO" option to the "Quick Settings" option. It would be good for driving when I do not navigate, but I would like to avoid the streets. Similarly, it would be useful to control NOGO, which should already be removed.

CZ:
1) hodilo by se do menu plánování trasy přidat volbu "ignorovat NOGO". Tato volba by se ukládala i s trasou. Jde o to, že NOGO se budu používat hlavně tam, kde nelze projet třeba autem nebo na kole. Pokud ale plánuji trasu pro turistiku, mohu oblastmi s NOGO body projít třeba po chodníku.
2) bylo by dobré třeba do "rychlých nastavení" přidat možnost "zobrazit NOGO" Hodilo by se to za jízdy když nejedu podle navigace, ale přesto bych se chtěl vyhnout neprůjedným ulicím. Stejně tak by to využitelné pro kontrolu NOGO, které už by bylo vhodné odstranit.

11
Versions / Re: [APP] - version 3.25.+ ( 9. 8. 2017 )
« on: September 29, 2017, 23:00:28 »
BETA version 3.25.5.3
The new NOGO points with the option of setting the validity and the diameter of the circle are much better. However, I would ask for the possibility of setting a smaller diameter, ideally 15 m. This would be enough for most roads and would not overlap with other roads like SCR NOGO.jpg
There are still minor translation errors. Automatically added commands are in English. EN. But if I add the command manually, then it appears in Czech, see. CZ.

CZ:
Nové NOGO body s možností nastavení platnosti a průměru kružnice jsou mnohem lepší. Poprosil bych ale o možnost nastavení menšího průměru, ideálně tak 15 m. To by mělo stačit na většinu silnic a nepřekrývalo by to další cesty jako u SCR NOGO.jpg
Ještě jsou menší chyby v překladu. Automaticky přidané příkazy jsou v angličtině, viz. EN. Pokud ale přidám příkaz ručně, pak se zobrazuje česky, viz. CZ.

12
Menione klobouk dolů. Aby hlavní programátor prozradil jak ošálit Locus aby uživatelé nemuseli kupovat za Locoiny aktualizace originální mapy, to si tedy zaslouží poklonu.

13
Ovšem pozor, jestli si stáhneš OSM mapu z PAWS, tak přijdeš o databázi bodů zájmu. Ta se používá jen s originální mapou Locusu. Osobně si taky stahuji OSM z PAWS, ale jen proto, že v nich sám hodně věcí opravuji tak abych měl kontrolu. Jinak raději všem doporučuji originály Locusu.

14
Versions / Re: [APP] - version 3.25.+ ( 9. 8. 2017 )
« on: September 26, 2017, 19:24:47 »
Views with a new beta version.
1) Keyboard export panel is great, good work. Little, but pleased.
2) The NOGO points work great, but for the practical use they are too big - picture. If I want to block only one street because it is inconvenient, the range of the NOGO point closes the surrounding streets. I recommend adding a size slider when creating a new NOGO point - picture.

CZ:
Postřehy s novou beta verzí.
1) panel pro export bez klávesnice je skvělý, dobrá práce. Drobnost, ale potěší.
2) NOGO body fungují skvěle, ale pro praktické použití jsou moc velké - viz. obrázek. Pokud chci zablokovat jen jednu ulici protože je neprůjezdná, rozsah NOGO bodu mi uzavře i ulice okolní. Doporučuji při vytváření nového NOGO bodu přidat posuvník nastavující velikost - viz. obrázek.15
Troubles & Questions / Re: Annoying default behavior of WP/Track "Edit"
« on: September 12, 2017, 10:50:55 »
The similarity is that when I leave my home on a daily basis I export the route to Strava so I do not want to change the name. But the "export" button is hidden under the keyboard. It would be enough to change the focus after calling the panel to another, non-rewritable item.

Pages: [1] 2 3 ... 12