Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Žajdlík Josef

Pages: [1] 2 3 ... 11
1
Troubles & Questions / Re: Annoying default behavior of WP/Track "Edit"
« on: September 12, 2017, 10:50:55 »
The similarity is that when I leave my home on a daily basis I export the route to Strava so I do not want to change the name. But the "export" button is hidden under the keyboard. It would be enough to change the focus after calling the panel to another, non-rewritable item.

2
Troubles & Questions / Re: Annoying default behavior of WP/Track "Edit"
« on: September 12, 2017, 07:47:17 »
+1  The same thing when exporting a recorded route.

3
Versions / Re: [APP] - version 3.25.+ ( 9. 8. 2017 )
« on: September 08, 2017, 06:59:39 »
Hello Menion, I would recommend that NOGO points be moved to a separate function, krera would be part of the route planner. NOGO would then remain permanent or temporary. For example, when repairing the road from March to September, I would create points in the NOGO closure point valid until the end of September. On the contrary, at the broken road site, I would have created a permanent nogo so Brouter would never drive me when driving on a road bike.

CZ: Ahoj Menione, doporučil bych NOGO body přesunout do samostatné funkce, krerá by byla součástí plánovače tras. NOGO by pak zůstávaly trvalé nebo s dočasnou působností. Například při opravě silnice od března do září bych si vytvořil v místě uzavírky NOGO body s platností do konce září. Naopak v místě rozbité silnice bych si vytvořil trvalý nogo, aby mě tudy Brouter nikdy nevedl když jezdím jen na silničním kole.

4
Versions / Re: [APP] - version 3.25.+ ( 9. 8. 2017 )
« on: September 05, 2017, 14:15:41 »
The new free version 3.25.4, although not a bet, does not show the advertising bar.

cz: Nová free verze 3.25.4 ačkoliv se nejedná o betu tak nezobrazuje reklamní pruh.

5
Versions / Re: [APP] - version 3.25.+ ( 9. 8. 2017 )
« on: August 31, 2017, 11:55:24 »
New 3.25.3 works on Xperia.

CZ:Nová 3.25.3 už na Xperii funguje.

6
Versions / Re: [APP] - version 3.25.+ ( 9. 8. 2017 )
« on: August 29, 2017, 07:03:23 »
Hi Menione, the new beta 3.25.3.3 does not go to Xperii M with 4.4 at all. The application crashes at startup.

CZ: Ahoj Menione, nová beta 3.25.3.3 nejde na Xperii M s 4.4 vůbec spustit. Při startu hlásí pád aplikace.

7
Předpokládal jsem, že to tak nějak bude. Nevadí, zůstanu u osvědčeného CTRL-C, CTRL-V.

8
Ahoj Poutníku, obracím se na Tebe s dotazem ohledně plánování na webu http://brouter.de/brouter-web/
Jde mi o to, že když si vytvořím několik tras v plánovači a načtu je do Locusu, zobrazí se mi s názvy jako "brouter_1499750921998_0". To je při hromadném importu docela nešikovné. Vím, že se to dá obejít editací GPX souboru a přepisem názvu v tagu NAME. Není ale nějaká jednodušší cesta jek to udělat rovnou při exportu GPX z webu?

9
Versions / Re: [APP] - version 3.24.+ ( 31. 5. 2017 )
« on: July 10, 2017, 13:29:38 »
If you make any changes, I would recommend a little adjustment to the Export Route panel. It would be enough if the initial focus was not on the file name, so the keyboard would not always be activated. I think most people do not change the name anyway, and the "export" button is hidden beneath the keyboard. Thanks.

CZ: Pokud bys dělal nějaké změny, přimluvil bych se k malé úpravě panelu pro export trasy. Stačilo by, kdyby počáteční focus nebyl na názvu souboru, aby se vždy neaktivovala klávesnice. Myslím, že většina lidí název stejně nemění a pod klávesnicí se ukrývá tlačítko "export".  Díky.

10
Versions / Re: [APP] - version 3.24.+ ( 31. 5. 2017 )
« on: July 10, 2017, 09:21:43 »
Editing the route in the new editor works well. I just want to warn Menion about the inconsistency of control. For example, a modified path is saved and the editor closes with the arrow at the top left. The same arrow but in the beta conversion panel works as a cancellation. The panel must be confirmed with the "Next" button. In the screen settings, the changes are saved back to the right. The export of the route has the "export" and "cancel" buttons, but they are hidden under the keyboard, the arrow above works just like the "cancel" button. Perhaps it would sometimes like to find time and control a little to unify. Experienced users do not mind it, but for beginners it can be confusing.

CZ: Úprava trasy v novém editoru funguje dobře. Jen bych chtěl Meniona upozornit na nejednotnost ovládání. Například upravená trasa se ukládá a současně editor uzavírá šipkou vlevo nahoře. Ta samá šipka ale v panelu změn betaverze funguje jako zrušení. Panel je třeba potvrdit tlačítkem "další". V nastavení obrazovky se zase ukládají změny křížkem vpravo. Export trasy má zase tlačítka "export" a "zrušit", ale ta jsou schována pod klávesnicí, šipka nahoře funguje stejně jako tlačítko "zrušit". Možná by to chtělo si někdy najít čas a ovládání trochu sjednotit. Zkušeným uživatelům to asi nevadí, ale pro začátečníky to může být matoucí.

11
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: korekce nadmořské výšky
« on: June 26, 2017, 07:14:25 »
Porovnání můžeš udělat třeba zde: http://www.mygpsfiles.com/app/ Případně podrobnosti k výškám zde: http://utrack.crempa.net/ Podle mě si ale stejně moc nepomůžeš, protože ty webové mapy stejně budou používat zase jen SRTM data. Případně si je převezmou z GPX pokud to při exportu z Locusu zatrhneš.

12
Versions / Re: [APP] - version 3.24.+ ( 31. 5. 2017 )
« on: June 16, 2017, 07:37:40 »
Hello Menione, in the new beta 3.24.1.6, the conversion of the modified route is significantly faster. Or is it just my impression?

13
Versions / Re: [APP] - version 3.24.+ ( 31. 5. 2017 )
« on: June 08, 2017, 19:20:31 »
First experience with the new "route planning" screen.
  Visually very nice, good work. What I miss is the possibility of searching. On the old screen, you could go to the menu / search and do not have to search the map manually. This is not a new version.
  The second thing is that there is no notice of the route being lost. Simply click on the left arrow and the scheduled path disappears.
  Selecting "Navigation / Guidance" from the context menu when creating a route will cause the application to fall.

CZ: První zkušenosti s novou obrazovkou "plánování trasy".
 Vizuálně velmi hezké, dobrá práce. Co mi chybí je možnost hledání. Na staré obrazovce bylo možné jít do menu/hledat a nemuset tak vše vyhledávat v mapce ručně. V nové verzi to nejde.
 Druhá věc je, že chybí upozornění neuložení trasy. Stačí kliknout na šipku vlevo a naplánovaná cesta zmizí.
 Volba "navigace/navádění" z kontextového menu při vytváření trasy způsobí pád aplikace.

14
Versions / Re: [APP] - version 3.24.+ ( 31. 5. 2017 )
« on: June 08, 2017, 14:21:49 »
The small graphic issue of the new beta version on a small screen?


15
Versions / Re: [APP] - version 3.24.+ ( 31. 5. 2017 )
« on: June 08, 2017, 10:38:31 »
It looks for me more like a route planner, not directly an editor of already recorded track.
My GPS Files není plánovač je to jen editor jinde vytvořených tras. Novou trasu myslím ani vytvořit neumí. Doporučuji vyzkoušet, velmi hezké je i zobrazení trasy na Earth3D.

Pages: [1] 2 3 ... 11