Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Žajdlík Josef

Pages: [1]
1
Versions / Re: [APP] - version 3.30.+ ( 15. 3. 2018 )
« on: April 11, 2018, 07:27:21 »
So far, three trials version 3.30.2.8, twice walking in the woods, one bike ride, always about one hour. The GPS records absolutely no problem on the Galaxy A3. I confirm the same dashboard problem as Andrew. If a dashboard is displayed on the screen and I choose a different one, the original one will be displayed. Just press the hide / show dashboard button to turn the tan right. The bug was in the previous beta, I forgot to alert.
The problems Condor points to, unconfirmed, on my phone.

CZ: Zatím tři testy verze 3.30.2.8, dvakrát chůze v lese, jednou jízda na kole, vždy asi jednu hodinu. Záznamy  GPS naprosto bez problémů na Galaxy A3. Potvrzuji stejný problém s dasboardy jako Andrew. Pokud je zobrazen na obrazovce nějaký dashboard a pomocí předvolby zvolím jiný, zůstane zobrazen ten původní. Stačí stisknout tlačítko skrýt/zobrazit dashboard a ukáže se tan správný. Chyba byla i v předchozí BETA, zapomněl jsem upozornit.
Potíže na které poukazuje Condor nepotvrzeny, na mém telefonu.
The following users thanked this post: Andrew Heard

2
Versions / Re: [APP] - version 3.29.+ ( 1. 2. 2018 )
« on: March 13, 2018, 17:09:22 »
BETA
Satellite screen. Three dots / setting / sensors / compass. When selecting Auto Change, the Set button does not work. The remaining two options are functional.

Cz: Obrazovka Satelity. Tři tečky / nastavení / senzory / kompas. Při výběru Automatická změna nefunguje tlačítko Nastavit. U zbývajících dvou voleb je funkční
The following users thanked this post: menion

3
Versions / Re: [APP] - version 3.26.+ ( 11. 10. 2017 )
« on: October 11, 2017, 15:11:41 »
Suggestion how to change the point shift on small screen phones. Click a point and select "move point" in the menu. Then click on another location and the point moves. This could work, especially in combination with the zoom option.

CZ: Návrh jak změnit posun bodu na malých obrazovkách telefonů. Kliknout na bod a v menu zvolit "přesunout bod". Pak kliknout na jiné místo a bod se přesune. To by mohlo fungovat, obzvlášť v kombinaci s možností zoomu.
The following users thanked this post: Bucky Kid

4
No jo, díky, ale když já jsem s těmi profily tak moc spokojený  ;) a navíc jsem hrozná konzerva, jak si na něco zvyknu...
The following users thanked this post: poutnikl

Pages: [1]