Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Žajdlík Josef

Pages: [1] 2 3 ... 18
1
Versions / Re: [APP] - version 3.33/3.34 ( 26. 9. 2018 )
« on: November 07, 2018, 07:32:18 »
Simply: why to keep Beta version when there is already another new version of the same application.

If it is not technically too demanding, I would also encourage the separation of the BETA version from the FREE version. Ideally it would have been if BETA were completely independent and stayed functional a few days after the PRO release. Sometimes it happens that the PRO behaves differently than BETA. And then it's a good idea to try if it's only due to experimentation with BETA settings or because of the final changes in the PRO version.

2
Versions / Re: [APP] - version 3.33.+ ( 26. 9. 2018 )
« on: November 01, 2018, 09:20:20 »
The BETA version of the day has expired.

3
Versions / Re: [APP] - version 3.33.+ ( 26. 9. 2018 )
« on: October 18, 2018, 19:01:52 »
@Žajdlík Josef
2) it is new system how app define icons. There is always background color and inner icon. For example your "Musicolet" app has the same ... colored background + white icon over it. Unfortunately Locus Map is full of colors and then best will be to keep white color for now. At least till we prepare completely new icon ;)

I misinterpreted it. It's not about a transparent background, but about being behind the white icon. PRO version has white RGB 255, 255, 255, BETA has blue RGB: 192, 227, 255. White or gray would probably be more appropriate. But it's just an aesthetic detail and has no effect on functionality.

CZ: Špatně jsem to vysvětlil. Nejde mi o průhledné pozadí, ale o to aby bylo za ikonou bílé. PRO verze má bílé RGB 255, 255, 255, BETA má modré RGB: 192, 227, 255. Bílé nebo šedé by asi bylo vhodnější. Je to ale jen estetický detail a na funkčnost nemá žádný vliv.

4
Versions / Re: [APP] - version 3.33.+ ( 26. 9. 2018 )
« on: October 18, 2018, 08:32:48 »
1) In the new BETA the graph is already displayed correctly.
2) The icon has a blue background. It looks a little odd, the other programs are white. See SCR.


5
Versions / Re: [APP] - version 3.33.+ ( 26. 9. 2018 )
« on: October 13, 2018, 19:13:01 »
This will probably not be related to either the phone type or the Android version. I do not even see a chart on Alcatel with Android 5.

6
Versions / Re: [APP] - version 3.33.+ ( 26. 9. 2018 )
« on: October 13, 2018, 13:50:58 »
On Samsung A3 the same graph problem as Locus User #1. Thank you for adding screen rotation to preferences. That was the thing I was really waiting for.

7
Versions / Re: [APP] - version 3.32.+ ( 31. 7. 2018 )
« on: September 24, 2018, 14:21:56 »
On android 8, I had the same problems with the crash of the app as Andrew. The new Beta RC2 has resolved these crashes.

8
Versions / Re: [APP] - version 3.32.+ ( 31. 7. 2018 )
« on: September 19, 2018, 18:40:17 »
@Žajdlík Josef
changes should not be lost after you press the back button. Anyway, any better solution? I want to get rid of confirmation buttons as much as possible.

I guess yes, in the case of a mistake, the point can be easily changed to shape. Or use the Enter key. The first click moves the cursor into the "description" field. The second click will confirm and exit the dialog. Now the second click moves the cursor to the next line in the "description" field. At the same time, I would still have the option of ending by clicking on the map.

9
Versions / Re: [APP] - version 3.32.+ ( 31. 7. 2018 )
« on: September 19, 2018, 07:24:36 »
In 3.32.2.8: as Andrew writes, the new planner is very good. I just have one comment. When I change the shaping point to a transit, I have no option to confirm the name. With the back button, changes are canceled, so the only confirmation option is a click on the map screen. I do not think this is a procedure that would follow other Locus control.

CZ: V 3.32.2.8: jak píše Andrew, nový plánovač je moc dobrý. Měl bych jen jednu připomínku. Když změním tvarovací bod na průjezdní, nemám žádnou možnost potvrdit název. Tlačítkem zpět se změny zruší, takže jediná možnost potvrzení je klik do obrazovky s mapou. Myslím, že to není postup, který by navazoval na jiné ovládání Locusu.


10
Versions / Re: [APP] - version 3.32.+ ( 31. 7. 2018 )
« on: September 14, 2018, 10:14:24 »
Notes to Event Manager. I apologize, I will continue to write Czech, my English is no longer enough.

Měl bych dva podněty k Manažeru událostí.
1) Navrhuji přesunout do něj i hlášení při automatickém uložení trasy. Je to takové nesourodé, když hlášení o uložení je v notifikacích a hlášení o exportu v Manažeru.
2) Pokud se využívá Locus k záznamu několikrát za den, hlášení o exportu docela zahlcují Manažer. Jedna možnost by byla položky seskupovat, viz scr1. Navrhuji ale spíš doplnit Manažer o hamburger menu s položkou Nastavení. V ní by pak byla možnost zatrhnout zobrazování jednotlivých položek. Viz SRC2. Třeba oznámení o úspěšném exportu do Stravy je zbytečné pokud ji máte nainstalovanou, stejně z ní hned přijde notifikace o nové trase.

11
Versions / Re: [APP] - version 3.32.+ ( 31. 7. 2018 )
« on: September 08, 2018, 14:27:32 »
In the new Beta version of the route export, it works well. I just think it's a double report. The green window first flashes: The process is successful. Then there is a report about successful export in the manager, which I also have to manually remove. It is not useless?

I apologize for the non-standard profile assignment. As you write, it's a habit. Unforgettable times do not mind me, I do not see any, just a dash. This will definitely be the result of my own older Brouter profiles, which, however, are tuned exactly to my needs. I can estimate the time on my way alone.

CZ: V nové verzi Beta zobrazení exportu trasy funguje dobře. Jen mi přijde, že je to zdvojené hlášení. Napřed blikne zelené okýnko: Proces úspěšný. Pak ještě hlášení o úspěšném exportu v manažeru, které navíc musím ručně odstranit. Není to zbytečné?

Za nestandardní přiřazení profilů se omlouvám. Jak píšeš, jde o zvyk. Nespávné časy mi nijak nevadí, nezobrazují se mi totiž žádné, jen pomlčka. To bude určitě důsledek vlastních starších Brouter profilů, které mám ovšem odladěny přesně dle svých potřeb. Čas na cestě si dokážu odhadnout sám.

12
Versions / Re: [APP] - version 3.32.+ ( 31. 7. 2018 )
« on: September 07, 2018, 22:41:45 »
Conversion of the route works well. But I use modified profiles with my own names. However, these names will not appear in the recalculation, instead of the original name. It's just a little thing.


13
Versions / Re: [APP] - version 3.32.+ ( 31. 7. 2018 )
« on: August 31, 2018, 19:43:25 »
BETA 3.22.2.4 new export. When automated export to Cater, Locus reports an error. The export went well, see. SCR. So far only once, it can be a coincidence. I will continue to test.

CZ: BETA 3.22.2.4 nový export. Při automatrickém exportu do Stravy hlásí Locus chybu. Přitom export proběhl v pořádku, viz. SCR. Zatím vyzkoušeno jen jednou, může to být náhoda. Budu testovat i nadále.

EDIT 2.9.2018
The route was again legally exported today with a green window of successful export. Yet, again, the manager reported a failed export report.

14
Versions / Re: [APP] - version 3.32.+ ( 31. 7. 2018 )
« on: August 30, 2018, 07:19:38 »
Please verify. When I create a new profile profile in the PRO version and assign a pre-created folder to save, the selected folder is not saved. See Scr.
In the BETA version, the save works.

CZ: Prosím o prověření. Když ve verzi PRO vytvořím nový profil záznamu a přiřadím mu předem vytvořenou složku k ukládání, neuloží se vybraná složka. Viz scr.
Ve verzi BETA uložení funguje.


15
Versions / Re: [APP] - version 3.32.+ ( 31. 7. 2018 )
« on: August 06, 2018, 11:52:28 »
@tapio
every BRouter profile is based on either car, bike or foot. Generally, every routing profile in every router belongs to one of these three categories. So no matter what custom profile you use, it will always be in one of three groups.

So it might be a problem maybe that my profile is older. The time on the route is empty. As I wrote, I personally do not mind, but if you want to explore it for other users, then I attach the SCR and also the used profile.
profil: https://drive.google.com/open?id=0B2JefmdshiwpaUxZaExseXhZOEE

CZ: Tak to by mohl být problém možná v tom, že ten můj profil je staršího data. Čas na trase mám totiž prázdný. Jak jsem psal, osobně mi to nevadí, ale pokud bys to chtěl prozkoumat kvůli jiným uživatelům, tak přikládám SCR a taky ten použitý profil.
Pages: [1] 2 3 ... 18